HerbasVilniaus apygardos administracinis teismas

Tarnautojų ir darbuotojų funkcijos

Kancleris

KANCLERIS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI:

1. turėti socialinių mokslų studijų srities teisės krypties aukštąjį universitetinį išsilavinimą (bakalauro ir magistro arba universitetinių vientisųjų studijų magistro kvalifikacinis laipsnis);

2. turėti vienerių metų vadovaujamo darbo patirties;

3. būti gerai susipažinusiam su Lietuvos Respublikos teisine sistema, nacionaliniais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, teismų, teismų savivaldos sistemos veiklą, valstybės tarnybą, darbo santykių reguliavimą, biudžetinių įstaigų ir organizacijų veiklą, viešuosius pirkimus, mokėti juos taikyti;

4. mokėti dirbti kompiuteriu (MS Word, MS Exel, MS Outlook, Internet Explorer);

5. gebėti priimti sprendimus, valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, savarankiškai planuoti ir organizuoti darbą;

6. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos, teisės aktų rengimo taisykles.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS:

1. koordinuoti ir kontroliuoti teismo administracijos padalinių veiklą, užtikrinti, kad įgyvendinant teismo strateginius veiklos planus būtų optimaliai valdomi ir naudojami finansiniai, materialiniai, intelektiniai ir informacijos ištekliai;

2. organizuoti ir koordinuoti teismo strateginių veiklos planų rengimą ir įgyvendinimą;

3. tvirtinti teismo struktūrą, vadovaujantis teisėjų tarybos patvirtintais pavyzdiniais teismų struktūrų aprašymais;

4. tvirtinti teismo administracijos padalinių nuostatus, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto, pareigybių sąrašą ir pareigybių aprašymus, vadovaujantis Teisėjų tarybos patvirtintais pavyzdiniais pareigybių sąrašais ir aprašymais;

5. teismo pirmininko pavedimu įstatymų nustatyta tvarka skirti į pareigas ir atleisti iš jų teismo administracijos padalinių valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, juos skatinti, skirti tarnybines ar drausmines nuobaudas, pašalpas, suteikti valstybės tarnautojams ir darbuotojams atostogas, koordinuoti darbo ir poilsio laiko apskaitą;

6. kontroliuoti vidaus tvarkos taisyklių laikymąsi, užtikrinti valstybės tarnautojų ir darbuotojų elgesio ir profesinės etikos normų laikymąsi;

7. organizuoti teismo materialinį techninį aprūpinimą pagal patvirtintą išlaidų sąmatą, organizuoti viešųjų pirkimų procedūrų vykdymą;

8. spręsti teismo ūkinius ir finansinius klausimus, kontroliuoti teismui skirtų lėšų panaudojimą, pasirašyti teismo finansinius dokumentus, išskyrus teismo pirmininko tvirtinamus dokumentus (strateginį planą, metų biudžeto sąmatą, finansines ataskaitas), sudaryti ir pasirašyti ūkines – finansines sutartis, atstovauti teismui sprendžiant ūkinės veiklos klausimus;

9. priimti sprendimus, susijusius su turto valdymu, naudojimu ir disponavimu juo (dėl turto pripažinimo nereikalingu, jo nurašymo ir pan.), organizuoti materialinių ir piniginių lėšų metines inventorizacijas;

10. kontroliuoti biudžeto išlaidų sąmatų vykdymą, buhalterinių apyskaitų, atskaitomybės apie biudžetinių lėšų panaudojimą sudarymą, užtikrinti jų savalaikį pateikimą atitinkamoms valstybės institucijoms;

11. pagal kompetenciją dalyvauti darbo grupių, komisijų veikloje;

12. pagal kompetenciją nagrinėti pareiškimus, skundus ir pasiūlymus dėl teismo administracijos darbo, bei imtis priemonių, kad būtų išspręsti juose keliami klausimai;

13. atlikti kitas įstatymuose, kituose teisės aktuose nustatytas teismo administravimo funkcijas;

14. vykdyti kitus teismo pirmininko su teismo veikla susijusius pavedimus, kad būtų pasiekti teismo strateginiai tikslai.

Teismo pirmininko patarėjas

TEISMO PIRMININKO PATARĖJAS

 

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI:

 

1. turėti socialinių mokslų studijų srities teisės krypties aukštąjį universitetinį išsilavinimą (bakalauro ir magistro arba universitetinių vientisųjų studijų magistro kvalifikacinis laipsnis);

2. turėti ne mažesnę kaip trejų metų teisinio darbo patirtį;

3. gerai išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius teismų, teismų savivaldos sistemos veiklą, teismo procesą, viešąjį administravimą;

4. gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas;

5. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo principus;

6. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS:

 

1. renka teismo pirmininkui reikalingus įstatymus ir kitus norminius teisės aktus, teisinę bei kitą informaciją, juos analizuoja, sistemina ir teikia išvadas;

2. analizuoja rengiamų teismo posėdžiui bylų medžiagą, įvertina ir apibendrina bylose esančias problemas, teikia motyvuotas išvadas dėl bylose esančių teisės aiškinimo ir taikymo problemų sprendimo;

3. rengia procesinių dokumentų projektus;

4. padeda teismo pirmininkui formuoti nuostatas ir prioritetus priimant ir įgyvendinant sprendimus dėl teismo vidinio administravimo principų įgyvendinimo, teikia siūlymus dėl teismo veiklos, išskyrus teisingumo vykdymą, tobulinimo;

5. dalyvauja rengiant teismo strateginius veiklos planus, teikia pasiūlymus dėl jų tobulinimo;

6. teismo pirmininko pavedimu nagrinėja asmenų skundus, pareiškimus ar prašymus, teikia savo pasiūlymus dėl juose iškeltų klausimų, rengia reikiamų raštų projektus;

7. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant raštų, susijusių su teismo veikla, projektus, koordinuoja jų derinimą su kitomis įstaigomis ir institucijomis; 

8. užtikrina tinkamą vidaus aktų projektų rengimą, pagal kompetenciją teikia išvadas dėl parengtų teismo pirmininko įsakymų ir įsakymais tvirtinamų teisės aktų projektų;

9. pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupių, komisijų veikloje;

10. vykdo kitus teismo pirmininko su teismo veikla susijusius pavedimus, kad būtų pasiekti teismo strateginiai tikslai.

Teismo pirmininko padėjėjas ryšiams su visuomene

TEISMO pirmininko padėjėjAS ryšiams su visuomene

 

Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam valstybės tarnautojui:

 1. turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų studijų srities, žurnalistikos krypties išsilavinimą;
 2. turėti ne mažesnę kaip 2 metų darbo ryšių su visuomene ar atstovavimo spaudai patirtį teismų sistemoje;
 3. gerai išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, teismų, teismų savivaldos sistemos veiklą, visuomenės informavimą, viešosios informacijos teikimą, asmens duomenų apsaugą, tarnybinio etiketo reikalavimus;
 4. gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas;
 5. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo principus;

 

Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo funkcijos:

 1. sekti teismo veiklą, gaunamas bylas ir teismo įvykius bei laiku rengti ir, suderinus su bylą nagrinėjančiu teisėju arba teismo pirmininku (teismo pirmininko pavaduotoju), laikantis teisingumo, tikslumo, operatyvumo, tolygaus aptarnavimo, reguliarumo ir nešališkumo principų, pateikti apie tai oficialią informaciją visuomenei, visuomenės informavimo priemonėms ir jų atstovams;
 2. sekti teismų savivaldos institucijų, darbo grupių, komisijų, kuriose dalyvauja teismo atstovai, veiklą bei rengti apie tai oficialią informaciją visuomenei, visuomenės informavimo priemonėms ir jų atstovams;
 3. rūpintis aktualios visuomenei informacijos pateikimu ir jos atnaujinimu teismo interneto svetainėje, atlikti kitas teismo interneto svetainės administravimo tvarkos apraše šiai pareigybei priskirtas funkcijas;
 4. organizuoti spaudos konferencijas, konsultuoti spaudos konferencijose dalyvaujančius teismo atstovus dėl atsakymų į visuomenės informavimo priemonių atstovų klausimus, organizuoti teismo atstovų interviu su visuomenės informavimo priemonių atstovais;
 5. organizuoti ir vykdyti visuomenės informavimo kampanijas, švietėjiškas akcijas ir kitas viešųjų ryšių priemones;
 6. organizuoti informacinių leidinių, garso ir vaizdo medžiagos apie teismą rengimą, leidimą ir platinimą;
 7. pagal savo kompetenciją inicijuoti visuomenės nuomonės tyrimus, apklausas;
 8. teikti Lietuvos ir užsienio valstybių visuomenės informavimo priemonių atstovams jų prašomą oficialią informaciją, išskyrus atvejus, kai informacija pagal teisės aktus yra neteikiama;
 9. palaikyti tiesioginius ir nuolatinius kontaktus su visuomenės informavimo priemonėmis ir jų atstovais bei teikti jiems pagalbą rengiant pranešimus, publikacijas, laidas apie teismo veiklą, siekiant užtikrinti, kad visuomenei būtų pateikta tik tikrovę atitinkanti, objektyvi ir teisinga informacija;

10.  operatyviai ir sistemingai rinkti visuomenės informavimo priemonėse pateikiamą informaciją, susijusią su teismo, teismų savivaldos institucijų bei teismų veikla, ją analizuoti, pateikti šią informaciją teismo pirmininkui, teisėjams, kitiems teismo darbuotojams;

11.  paaiškėjus, kad visuomenės informavimo priemonėje pateikta informacija apie teismo veiklą yra klaidinga, nedelsiant patikslinti arba paneigti klaidingus ar netikslius faktus vadovaujantis Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymu ar kitais teisės aktais;

12.  teikti metodinę pagalbą teismų darbuotojams viešųjų ryšių srityje;

13.  organizuoti, vykdyti ir tobulinti teismo vidinę komunikaciją, užtikrinti aktualios informacijos platinimą teismo viduje;

14.  atstovauti teismui visuomenės informavimo srityje Nacionalinėje teismų administracijoje, teismų savivaldos institucijose bei jų organizuojamuose renginiuose;

15.  teikti Nacionalinei teismų administracijai parengtus informacinius pranešimus visuomenei apie teismo aktualijas, pranešimus visuomenės informavimo priemonėms ir kitą teisės aktų reglamentuotą informaciją;

16.  rūpintis visuomenės pasitikėjimo teismu ir teismo įvaizdžio formavimo klausimais, teikti pasiūlymus, išvadas ar rekomendacijas, galinčias pakelti visuomenės pasitikėjimo teismu lygį, siekiant pašalinti negatyvų faktų interpretavimą;

17.  vykdyti kitus teismo pirmininko su teismo veikla susijusius pavedimus, kad būtų pasiekti teismo strateginiai tikslai.

 

 

 

Raštinės skyriaus vedėjas

RAŠTINĖS SKYRIAUS VEDĖJAS

 

Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam valstybės tarnautojui:

 turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

 1. turėti ne mažesnę kaip trejų metų darbo patirtį dokumentų valdymo ir administravimo srityje;
 2. gerai išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius procesinius teismų veiklos klausimus, dokumentų rengimo, tvarkymo, apskaitos ir archyvavimo reguliavimą;
 3. sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;
 4. gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas;
 5. mokėti dirbti programų paketu „Microsoft Office“;
 6. savarankiškai planuoti ir organizuoti savo ir pavaldžių Raštinės skyriaus darbuotojų veiklą.

 

Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo funkcijos:

 1. organizuoja Raštinės skyriaus darbą, kontroliuoja, kad jis būtų atliekamas laiku ir tiksliai laikantis įstatymų nustatytų terminų ir reikalavimų;
 2. užtikrina, kad teismo bylos ir dokumentai būtų rengiami, tvarkomi, apskaitomi ir saugomi pagal teisės aktų reikalavimus;
 3. rengia teismo dokumentacijos plano projektą, kontroliuoja, kaip jo laikomasi sudarant bylas struktūriniuose padaliniuose pagal veiklos sritis bei laikantis teisės aktų reikalavimų;
 4. rengia teismo dokumentacijos plano suvestines laikydamasis teisės aktų reikalavimų;
 5. rengia teismo dokumentų registrų sąrašus ir kontroliuoja, ar teismo parengti dokumentai registruojami laikantis nustatytų reikalavimų;
 6. tvarko bylų nagrinėjimo statistines ataskaitas;
 7. pagal kompetenciją raštu atsako į asmenų pateiktus klausimus bei prašymus;
 8. užtikrina nenutrūkstamą Raštinės skyriaus darbą: organizuoja teismo posėdžių sekretorių laikiną priskyrimą teisėjams ir Raštinės skyriaus darbuotojų pavadavimus jų nedarbingumo, komandiruočių ar atostogų metu;
 9. organizuoja tinkamą piliečių priėmimą, informacijos pagal kompetenciją suteikimą;

10.  tvarko Raštinės skyriuje esančių antspaudų apskaitą, užtikrina jų saugumą;

11.  dalyvauja rengiant teismo etatų pareigybių sąrašus ir darbuotojų pareigybių aprašymus, pagal savo kompetenciją teikia pasiūlymus dėl teismo struktūros ir pareigybių;

12.  pagal savo kompetenciją dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje;

13.  dalyvauja valstybės tarnautojų vertinime: derina su jam pavaldžiais valstybės tarnautojais veiklos užduotis ir parengia vertinimo išvadą laikydamasis teisės aktų nustatytų terminų ir reikalavimų;

14.  vykdo šiai pareigybei pavestas funkcijas, susijusias su informacine sistema LITEKO pagal teismo pirmininko patvirtintą Darbo su teismų informacine sistema LITEKO tvarką;

15.  informacinėje sistemoje LITEKO tvarko teisėjų darbo laiko apskaitą;

16.  perduoda į archyvą teismo Raštinės skyriaus bylas pagal dokumentacijos planą laikydamasis įstatymų nustatytų reikalavimų ir terminų;

17.  pagal savo kompetenciją teismo darbuotojams teikia metodinę ir praktinę pagalbą dokumentų rengimo ir tvarkymo klausimais;

18.  pagal savo kompetenciją teikia pasiūlymus dėl teismo dokumentų valdymo, Raštinės skyriaus darbuotojų funkcijų paskirstymo tobulinimo;

19.  vykdo kitus su teismo veikla susijusius teismo pirmininko pavaduotojo pavedimus, kad būtų pasiekti teismo strateginiai tikslai.

Raštinės skyriaus vedėjo pavaduotojas

RAŠTINĖS SKYRIAUS VEDĖJAS

 

Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam valstybės tarnautojui:

 

1.turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

2. turėti ne mažesnę kaip vienų metų darbo patirtį dokumentų valdymo ir administravimo srityje;

3. gerai išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius dokumentų rengimą, tvarkymą, saugojimą ir apskaitą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, įslaptintos informacijos apsaugą ir administravimą;

4. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija;

5. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos reikalavimus;

6. turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją;

7. gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas;

8. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;

9. gerai išmanyti bendravimo, dalykinio pokalbio taisyklių, tarnybinio etiketo reikalavimus.

 

Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo funkcijos:

 

 

1.  organizuoti  proceso dalyvių susipažinimą su bylos medžiaga, teismo posėdžių garso įrašais ir jų kopijų išdavimą įstatymų nustatyta tvarka;

2. įstatymų nustatyta tvarka organizuoti byloje nedalyvaujančių asmenų susipažinimą su bylos medžiaga, teismo posėdžių garso įrašais;

3. pagal kompetenciją suteikti informaciją paskambinusiems telefonu ar į teismą atvykusiems asmenims;

4. pagal kompetenciją rengti atsakymus į asmenų pateiktus klausimus bei prašymus;

5. vykdyti šiai pareigybei pagal nustatytą tvarką pavestas funkcijas, susijusias su Lietuvos teismų sistemos informacine sistema „Liteko“ (toliau – „Liteko“ sistema);

6. laikinai nesant Raštinės skyriaus vedėjo, atlikti jo pareigybei pavestas funkcijas;

7. teikti siūlymus Raštinės skyriaus vedėjui dėl Raštinės skyriaus darbo organizavimo, dokumentų valdymo ir tvarkymo bei „Liteko“ sistemos organizavimo;

8. rengti teismo dokumentus su slaptumo žymomis „Visiškai slaptai“, „Slaptai“, „Konfidencialiai“, „Riboto naudojimo“ laikantis įslaptintos informacijos administravimo taisyklių;

9. organizuoti įslaptintos informacijos apskaitą ir kontroliuoti jos apyvartą, tvarkyti jos registraciją;

10. atrinkti įslaptintą informaciją naikinti, išslaptinti arba pratęsti tokios informacijos įslaptinimo terminą bei organizuoti įslaptintų dokumentų naikinimo procesą;

11. nustatyta tvarka perduoti įslaptintą informaciją vykdytojams ir kitiems paslapčių subjektams;

12. laiku informuoti paslapčių subjektus apie įslaptintos informacijos slaptumo žymų keitimą, išslaptinimą ar įslaptinimo termino pratęsimą;

13. nustatytais terminais organizuoti įslaptintų dokumentų patikrinimus;

14. rengti įslaptintos dokumentacijos planą;

15. organizuoti leidimų dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija išdavimą, tvarkyti jų apskaitą;

16. užtikrinti, kad su įslaptinta informacija susipažintų tik leidimus turintys asmenys, griežtai laikantis principo „Būtina žinoti“;

17. teikti siūlymus teismo pirmininkui ir rengti vidaus teisės aktus įslaptintos informacijos administravimo, apsaugos klausimais;

18.  dalyvauti nuolatinių ar laikinųjų komisijų darbe, teikti reikalingą informaciją bei pasiūlymus;

19. vykdyti kitus Raštinės skyriaus vedėjo, teismo pirmininko pavaduotojo su teismo veikla susijusius pavedimus, kad būtų pasiekti teismo strateginiai tikslai.

 

Tarptautinės teisės skyriaus vedėjas

TARPTAUTINĖS  TEISĖS SKYRIAUS VEDĖJAS

 

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI:

turėti socialinių mokslų studijų srities teisės krypties aukštąjį universitetinį išsilavinimą (bakalauro ir magistro arba universitetinių vientisųjų studijų magistro kvalifikacinį laipsnį);

  1. turėti ne mažesnę kaip trejų metų teisinio darbo patirtį;
 1. puikiai išmanyti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, Europos Sąjungos teisės sistemą, Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos nuostatas, kitus tarptautinius teisės aktus, susijusius su administracinių teismų veikla, Lietuvos, Europos Sąjungos teisminių institucijų, Europos Žmogaus Teisių Teismo ir kitų tarptautinių teismų praktiką;
  1. mokėti užsienio kalbą (anglų, prancūzų, vokiečių) B2 lygiu;
 2. turėti gerus organizacinius, bendravimo ir vadovavimo sugebėjimus;
 3. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos, teisės aktų projektų, procesinių dokumentų rengimo taisykles;
 4. mokėti dirbti kompiuteriu vartotojo lygiu, labai gerai mokėti naudotis nacionalinėmis, tarptautinėmis ir Europos Sąjungos teisinės informacijos paieškos sistemomis;

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS:

 

 1. planuoti, organizuoti Skyriaus veiklą, atstovauti Skyriui, teikti siūlymus dėl Skyriaus veiklos tobulinimo;
 2. kontroliuoti pavedimų Skyriui vykdymą;
 3. paskirstyti užduotis Skyriaus valstybės tarnautojams, kontroliuoti jų veiklą;
 4. revizuoti Skyriaus valstybės tarnautojų parengtus procesinių sprendimų ir kitų dokumentų projektus, prireikus savarankiškai juos rengti;
 5. stebėti Europos Sąjungos bei Europos Žmogaus Teisių Teismo praktiką, aiškinant ir taikant Europos Sąjungos bei Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos normas, kaupti, sisteminti ir pagal kompetenciją tvarkyti su tuo susijusią informaciją;
 6. teikti arba organizuoti metodinę ar kitą teisinę pagalbą Teismo pirmininkui, pavaduotojui, teisėjams, Teismo valstybės tarnautojams klausimais, susijusiais su Skyriaus vykdomomis funkcijomis;
 7. informuoti Teismo pirmininką, pavaduotoją, teisėjus ir darbuotojus apie Teismo pagrindinei veiklai reikšmingas teismų (nacionalinių ir tarptautinių) praktikos tendencijas, teisinio reguliavimo pasikeitimus;
 8. Teismo pirmininko (pavaduotojo) pavedimu konkrečiai bylai rinkti teisės aktus, teisinę ir kitą informaciją, ją analizuoti, teikti išvadas, tirti byloje iškylančias problemas, teikti motyvuotas išvadas dėl byloje esančių teisės aiškinimo ir taikymo problemų, rengti procesinių sprendimų bei kitų procesinių dokumentų projektus;
 9. rengti vidaus teisės aktų projektus, teikti pastabas ir pasiūlymus dėl parengtų vidaus teisės aktų;

10.  užtikrinti bendradarbiavimą ir ryšių palaikymą su tarptautinėmis ar nacionalinėmis institucijomis, teismais, kiek tai susiję su Teismo veikla ir jam pavestų uždavinių bei funkcijų įgyvendinimu;

11.  dalyvauti nuolatinių ir laikinųjų komisijų (darbo grupių) darbe, teikti reikalingą informaciją bei pasiūlymus;

12.  užtikrinti kitų Skyriaus funkcijų įgyvendinimą;

13.  atlikti kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas, vykdyti kitus Teismo pirmininko pavaduotojo pavedimus, susijusius su Teismo ir (ar) Skyriaus veikla, kad būtų pasiekti Teismo veiklos strateginiai tikslai.

 

Tarptautinės teisės skyriaus vyriausiasis specialistas

TARPTAUTINĖS TEISĖS SKYRIAUS VYRIAUSIASIS SPECIALISTAS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI:

 

 1. turėti socialinių mokslų studijų srities teisės krypties aukštąjį universitetinį išsilavinimą – teisės bakalauro ir teisės magistro kvalifikacinius laipsnius arba universitetinių vientisųjų studijų kvalifikacinį teisės magistro laipsnį (teisininko profesinį kvalifikacinį laipsnį);
 2. gerai išmanyti ir gebėti taikyti praktikoje teismų sistemą, kompetenciją ir veiklą, teismo procesą, viešąjį administravimą reglamentuojančius, kitus su administracinių teismų kompetencija susijusius Lietuvos Respublikos teisės aktus;
 3. būti labai gerai susipažinusiam su Europos Sąjungos teisės sistema, labai gerai išmanyti Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos nuostatas;
 4. mokėti analizuoti ir sisteminti informaciją, daryti išvadas;
 5. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos taisykles;
 6. mokėti dirbti kompiuteriu ir naudotis informacinėmis paieškos sistemomis;

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS:

 

 1. stebėti Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktiką, taikant Europos Sąjungos, taip pat tarptautinius ir juos įgyvendinančius nacionalinius teisės aktus, ją kaupti, analizuoti ir sisteminti;
 2. kaupti, analizuoti ir sisteminti Europos Sąjungos teisminių institucijų, Europos Žmogaus Teisių Teismo praktiką;
 3. rinkti informaciją apie Europos Sąjungos, tarptautinės teisės aktų pakeitimus, jų įgyvendinimą nacionalinėje teisėje ir apie svarbiausius bei aktualiausius skyriaus, taip pat teismo pagrindinei veiklai informuoti skyriaus vedėją, teisėjus, kitus teismo valstybės tarnautojus ar darbuotojus;
 4. pagal galimybes sekti užsienio valstybių, taip pat Europos Sąjungos ir tarptautinės teisės doktrinos, susijusios su pagrindine teismo veikla, raidą ir apie svarbiausias aktualijas informuoti skyriaus vedėją, teisėjus, kitus teismo valstybės tarnautojus ar darbuotojus;
 5. rinkti, sisteminti ar kitaip apdoroti su Europos Sąjungos teisminių institucijų, Europos Žmogaus Teisių Teismo, kitų tarptautinių ar užsienio valstybių teismų praktika, Europos Sąjungos, tarptautiniais ir juos įgyvendinančiais nacionaliniais teisės aktais, teisės mokslo pasiekimais susijusią teisinę informaciją ir teikti ją išvadų, nuomonių, pranešimų ar kita forma teismo teisėjams, teismo valstybės tarnautojams ar darbuotojams;
 6. pagal poreikius, galimybes ar pavedimą sekti ir analizuoti kitų nacionalinių teismų praktiką, kaupti, sisteminti ir tvarkyti su tuo susijusią informaciją;
 7. kaupti, analizuoti ir sisteminti prieglobsčio bylose informaciją apie užsieniečių kilmės šalis, šią informaciją teikti teisėjams; pagal pavedimą rengti sprendimų šiose bylose projektus;
 8. teismo pirmininko ar skyriaus vedėjo pavedimu konkrečiai bylai rinkti teisės aktus, teisinę ir kitą informaciją, ją analizuoti, teikti išvadas, tirti byloje iškylančias problemas, teikti motyvuotas išvadas dėl byloje esančių teisės aiškinimo ir taikymo problemų, rengti procesinių sprendimų bei kitų procesinių dokumentų projektus;

10.  rengti atsakymų į fizinių ir juridinių asmenų paklausimus projektus;

11.  dalyvauti teisme sudarytų nuolatinių ir laikinų komisijų (darbo grupių) veikloje;

12.  atlikti kitus teismo pirmininko, skyriaus vedėjo pavedimus, susijusius su teismo ir (ar) skyriaus veikla, kad būtų pasiekti teismo veiklos strateginiai tikslai;

13.  pagal kompetenciją tvarkyti su prieš tai paminėtomis funkcijomis susijusią informaciją.

Teismo administracijos sekretorius

ADMINISTRACIJOS SEKRETORIUS

 

Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam valstybės tarnautojui

 

1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais teismų veiklos, administravimo ir savivaldos sistemą, viešąjį administravimą, dokumentų valdymo ir teisės aktų rengimo taisykles;

3. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti informaciją, rengti pagrįstas išvadas, savarankiškai planuoti ir organizuoti darbą;

4. turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją.

5. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija.

 

Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo funkcijos:

 

1. pagal kompetenciją rengia teismo pirmininko ir teismo kanclerio įsakymų ir įsakymais tvirtinamų vidaus tvarkomųjų, organizacinių dokumentų projektus;

2.  kontroliuoja, kad teismo pirmininko įsakymai, pavedimai būtų vykdomi laiku;

3. rengia raštų, kitų dokumentų, susijusių su teismo administravimu, projektus;

4. renka darbui reikalingus teisės aktus, kitą teisinę informaciją;

5. sudaro teismo pirmininko ir teismo pirmininko pavaduotojo lankytojų priėmimo grafikus;

6. sudaro budėtojų ir valytojų darbo grafikus;

7. dalyvauja rengiant pasitarimus, susirinkimus, informuoja apie juos teisėjus ir kitus teismo darbuotojus, rašo protokolus bei užtikrina, kad jie būtų pateikti atsakingiems asmenims; rengia dokumentus pasitarimams;

8. pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupių, komisijų veikloje;

9. užtikrina, kad teismo darbuotojai ir teisėjai laiku būtų supažindinti su teismo pirmininko ir teismo kanclerio įsakymais, kitais jų darbą teisme reglamentuojančiais dokumentais;

10. priima lankytojus, informuoja apie juos teismo pirmininką, organizuoja interesantų ir svečių priėmimą;

11. organizuoja teismo pirmininko pokalbius telefonu;

12. tvarko teismo elektroninį paštą vilniaus.administracinis@teismas.lt, jame gautus neprocesinius dokumentus atspausdina ir perduoda registruoti, o teismo procesinius dokumentus persiunčia atspausdinti atsakingiems Raštinės skyriaus darbuotojams; teismo pirmininko pavedimu atsiųstus dokumentus persiunčia teisėjams, kitiems teismo darbuotojams;

13. tvarko teismo informacinių siunčiamųjų dokumentų registracijos žurnalą (1 RT) ir teisme parengtų dokumentų registrą (5  RT);

14. vykdo paslaugų gavėjo atstovo funkcijas Lietuvos Respublikos teismų viešųjų elektroninių paslaugų portale (EPP);

15. teikia teismo darbuotojams informaciją iš Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos ir VĮ Registrų centro duomenų bazių;

16. paruošia ir perduoda pagal dokumentacijos planą Administracijos bylas praėjus vieniems kalendoriniams metams po bylų užbaigimo į archyvą;

17. vykdo kitus teismo pirmininko su teismo veikla susijusius pavedimus, kad būtų pasiekti teismo strateginiai tikslai.

Teismo konsultantas

TEISMO KONSULTANTAS

 

Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam valstybės tarnautojui:

 1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
 2. gerai išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius administracinių bylų procesą, dokumentų rengimą, tvarkymą, apskaitą, archyvavimą, ir kitus teisės aktus, būtinus funkcijoms vykdyti;
 3. gerai mokėti valstybinę kalbą, mokėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;
 4. turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją, mokėti dirbti programų paketu „Microsoft Office“;

Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo funkcijos:

 1. apmokyti teismo darbuotojus dirbti su naujomis programomis, kurios susijusios su bylų nagrinėjimu;
 2. konsultuoti teismo darbuotojus Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO, stacionarios garso įrašymo sistemos ,,Femida“, vaizdo konferencijų organizavimo, elektroninių paslaugų portalo veikimo, elektroninių bylų klausimais ir teikti metodinę ir praktinę pagalbą;
 3. kontroliuoti, ar teismo darbuotojai tinkamai ir laiku atlieka jiems Darbo su Lietuvos teismų informacine sistema LITEKO tvarkoje paskirtus vaidmenis.
 4. teismo pirmininko pavedimu rengti teismo vidaus teisės aktų projektus, juos analizuoti, periodiškai atnaujinti, teikti savo pastabas ir pasiūlymus;
 5. pagal kompetenciją dalyvauti nuolatinių ir laikinųjų komisijų (darbo grupių) darbe, teikti reikalingą informaciją bei pasiūlymus;
 6. pavaduoti laikinai negalintį eiti pareigų teismo darbuotoją pagal kompetenciją;

 

Teisėjo padėjėjas

TEISĖJO PADĖJĖJAS

 

Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam valstybės tarnautojui:

 1. turėti socialinių mokslų studijų srities teisės krypties aukštąjį universitetinį išsilavinimą (bakalauro ir magistro arba universitetinių vientisųjų studijų magistro kvalifikacinis laipsnis);
 2. gerai išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius teismų, teismų savivaldos sistemos veiklą, teismo procesą, viešąjį administravimą;
 3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos bei tarptautiniais teisės aktais, Europos Sąjungos teisės sistema, išmanyti Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos nuostatas ir Europos žmogaus teisių teismo praktiką;
 4. gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas;
 5. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo principus;

Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo funkcijos:

 1. rinkti teisėjui reikalingus įstatymus ir kitus norminius teisės aktus, teisinę bei kitą informaciją, juos analizuoti, sisteminti ir teikti išvadas;
 2. analizuoti rengiamų teismo posėdžiui bylų medžiagą, įvertinti ir apibendrinti bylose esančias teisės problemas, teikti motyvuotas išvadas dėl bylose esančių teisės aiškinimo ir taikymo problemų sprendimo;
 3. rengti procesinių dokumentų projektus;
 4. vykdyti šiai pareigybei pavestas funkcijas, susijusias su LITEKO informacine sistema, pagal teismo pirmininko patvirtintą tvarką;
 5. teismo pirmininko pavedimu nagrinėti asmenų skundus, pareiškimus ar prašymus, teikti savo pasiūlymus dėl juose iškeltų klausimų, rengti reikiamų raštų projektus;
 6. rengti kitus teismo veiklos dokumentus;
 7. pagal kompetenciją dalyvauti darbo grupių, komisijų veikloje;

Teisėjo padėjėjas (A-13)

TEISĖJO PADĖJĖJAS (A-13)

 

Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam valstybės tarnautojui:

 1. turėti socialinių mokslų studijų srities teisės krypties aukštąjį universitetinį išsilavinimą (bakalauro ir magistro arba universitetinių vientisųjų studijų magistro kvalifikacinis laipsnis);
 2. puikiai išmanyti ir gebėti taikyti praktikoje Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius teismų, teismų savivaldos sistemos veiklą, teismo procesą, viešąjį administravimą;
 3. būti susipažinusiam su tarptautiniais teisės aktais, Europos Sąjungos teisės sistema, Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos nuostatomis ir Europos Žmogaus Teisių Teismo praktika;
 4. gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas;
 5. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo principus;

 

Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo funkcijos:

 1. rinkti teisėjui reikalingus įstatymus ir kitus norminius teisės aktus, teisinę bei kitą informaciją, juos analizuoti, sisteminti ir teikti išvadas;
 2. analizuoti rengiamų į teismo posėdį bylų medžiagą, įvertinti ir apibendrinti bylose esančias teisės problemas, teikti motyvuotas išvadas, kaip spręsti bylose esančias teisės aiškinimo ir taikymo problemas;
 3. rengti procesinių dokumentų projektus;
 4. vykdyti šiai pareigybei pavestas funkcijas, susijusias su „Liteko“ informacine sistema, pagal teismo pirmininko patvirtintą tvarką;
 5. teismo pirmininko pavedimu nagrinėti asmenų skundus, pareiškimus ar prašymus, teikti savo pasiūlymus dėl juose iškeltų klausimų, rengti reikiamų raštų projektus;
 6. prireikus rengti kitus teismo vidaus veiklos tvarkomuosius, organizacinius ir informacinius dokumentus;
 7. teismo pirmininko pavedimu teikti naujai priimtiems darbuotojams praktinę ir metodinę pagalbą, dalyvauti juos apmokant;
 8. gavus skundą (prašymą) ar apeliacinį skundą sumokėtą žyminį mokestį „Liteko“ sistemoje priskirti konkrečiai bylai;
 9. pagal kompetenciją dalyvauti darbo grupių, komisijų veikloje;

10.  vykdyti kitus teismo pirmininko ir teisėjo su teismo veikla susijusius pavedimus, kad būtų pasiekti teismo strateginiai tikslai.

Vyriausiasis specialistas (lituanistas)

VILNIAUS APYGARDOS ADMINISTRACINIO TEISMO

vyriausiojo specialisto (lituanisto)

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Vilniaus apygardos administracinio teismo vyriausiasis specialistas (lituanistas) yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis -  A.

3. Pareigybės kategorija – 11.

 

II. PASKIRTIS

 

4. Vyriausiojo specialisto (lituanisto) pareigybė reikalinga redaguoti teismo rengiamus dokumentus, duomenis, skelbtinus teismų informacinėje sistemoje „Liteko“ bei teismo interneto svetainėje, teismo darbuotojams teikti metodinę ir praktinę pagalbą lietuvių kalbos vartojimo klausimais.

 

 

III. VEIKLOS SRITYS

 

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrojoje veiklos srityje – Valstybinės kalbos įstatymo įgyvendinimo teismuose.

 

 

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

6.1. turėti humanitarinių mokslų studijų srities aukštąjį universitetinį išsilavinimą;

6.2. gerai išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, valstybinės kalbos vartojimą, dokumentų rengimo taisykles;

6.3. gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas;

6.4. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

6.5. turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją;

6.6. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;

6.7. gerai išmanyti bendravimo, dalykinio pokalbio taisyklių, tarnybinio etiketo reikalavimus.

 

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

              7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. remdamasis Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimais ir rekomendacijomis, aprobuota lingvistine literatūra ir žodynais redaguoja teisme rengiamus dokumentus, duomenis, skelbtinus teismų informacinėje sistemoje „Liteko“, informaciją, teikiamą žiniasklaidai, visuomenei;

7.2. konsultuoja teismo darbuotojus valstybinės kalbos vartojimo klausimais; pagal kompetenciją rengia metodinius patarimus;

7.3. teikia pasiūlymus dėl valstybinės kalbos vartojimo teisme, dokumentų rengimo taisyklių laikymosi tvarkos tobulinimo;

7.4. redaguoja teismo sprendimų projektus, siekdamas užtikrinti tinkamą ir taisyklingą administracinės kalbos vartoseną;

7.5. padeda organizuoti konkursus į laisvas valstybės tarnautojų pareigas (t. y. pateikia medžiagą kalbos kultūros, kalbos etiketo ir kitais klausimais, vertina pretendentų kalbos taisyklingumą, gebėjimą sklandžiai ir aiškiai reikšti mintis);

7.6. teikia įstatymų, kitų teisės aktų lingvistinę analizę;

7.7. prireikus rengia teismo vidaus teisės aktų projektus, kitus teismo veiklos dokumentus;

7.8. pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupių, komisijų veikloje;

7.9. vykdo kitus teismo pirmininko su teismo veikla susijusius pavedimus, kad būtų pasiekti teismo strateginiai tikslai.

 

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 

        8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas pavaldus teismo pirmininkui.

 

Vyriausiasis specialistas (atliekantis personalo administravimo funkcijas)

VYRIAUSIASIS SPECIALISTAS (ATLIEKANTIS PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJAS)

 

Specialieji reikalavimai valstybės tarnautojui, einančiam šias pareigas

 

1. turėti aukštąjį  universitetinį  arba jam prilygintą išsilavinimą;

2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų personalo tvarkymo darbo patirtį;

3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, darbo teisinius santykius, viešąjį administravimą, dokumentų valdymo ir teisės aktų rengimo taisykles;

4. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti informaciją, rengti pagrįstas išvadas, savarankiškai planuoti ir organizuoti darbą; 

5. mokėti dirbti kompiuteriu programų paketu „Microsoft Office“.

 

Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo funkcijos

 

1. padeda teismo vadovybei formuoti personalo sudėtį, teikia duomenis apie etatų užimtumo pokyčius, atnaujina ir rengia etatų sąrašus, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių sąrašus ir teikia juos tvirtinti;

2. rengia įsakymų, darbo sutarčių ir kitų dokumentų personalo valdymo klausimais projektus;

3. kontroliuoja, kad teismo pirmininko ir teismo kanclerio įsakymai personalo klausimais ir pavedimai būtų vykdomi laiku;

4. dalyvauja organizuojant konkursus į valstybės tarnautojo pareigas;

5. tvarko duomenis Valstybės tarnautojų registre VATARAS; suveda duomenis į buhalterinės apskaitos programos STEKAS atostogų ir personalo modulius;

6. nustatyta tvarka išduoda teismo valstybės tarnautojams pažymėjimus ir darbo pažymėjimus darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, tvarko jų apskaitą;

7. naudodamasis Elektronine draudėjų aptarnavimo sistema (EDAS), rengia pranešimus Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai apie įstaigos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, tikslines atostogas, priėmimą į pareigas, pravaikštas;

8. sudaro teismo personalo metinius mokymo planus, teikia juos tvirtinti, organizuoja jų įgyvendinimą;

9. formuoja, tvarko ir nustatyta tvarka perduoda archyvui teismo tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, asmens bylas ir kitas archyvines bylas personalo klausimais;

10. dalyvauja atliekant tarnybinių nusižengimų, darbo drausmės pažeidimų ir kituose panašaus pobūdžio tyrimuose; 

11. organizuoja valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimą;

12. apskaičiuoja darbo stažą priedams prie darbo užmokesčio bei atostogų trukmei nustatyti, seka jo pokyčius, teikia tvirtinti;

13. sudaro atostogų grafikus, taip pat tvarko darbo ir poilsio laiko apskaitą, teikia juos tvirtinti;

14. pagal kompetenciją konsultuoja teismo struktūrinių padalinių vadovus pareigybių aprašymų rengimo klausimais, teikia jiems siūlymus dėl pareigybių aprašymų keitimo ir pildymo;

15. supažindina naujai priimtus darbuotojus su teismo darbo tvarką reglamentuojančiais dokumentais, jų pareigybių aprašymais;

16. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant teismo vidaus tvarką ir struktūrinių padalinių veiklą reguliuojančių teisės aktų projektus; teikia siūlymus dėl darbo drausmės, darbo ir tarnybos sąlygų teisme gerinimo;

17. vykdo kitus su teismo funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti teismo strateginiai tikslai. 

Raštinės skyriaus vyriausiasis specialistas (dirbantis dokumentų priimamajame)

RAŠTINĖS SKYRIAUS VYRIAUSIASIS SPECIALISTAS

(dirbantis dokumentų priimamajame)

 

Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotojui:

 

 1. turėti aukštąjį neuniversitetinį, aukštesnįjį arba jam prilygintą išsilavinimą;
 2. turėti darbo patirties Lietuvos Respublikos teismuose;
 3. gerai išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius administracinių bylų procesą, dokumentų rengimą, tvarkymą, apskaitą, archyvavimą, kitus teisės aktus, būtinus funkcijoms vykdyti;
 4. gebėti valdyti, kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas;
 5. gerai mokėti valstybinę lietuvių kalbą, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;
 6. mokėti dirbti programų paketu „Microsoft Office“;

 

Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos:

 

 1. užtikrina, kad atvykę į teismą asmenys būtų aptarnauti greitai, kokybiškai, kultūringai;
 2. priima atvykusių į teismą asmenų skundus, prašymus, kitus procesinius ir neprocesinius dokumentus bei kitą korespondenciją;
 3. patikrina pateiktus dokumentus ir prie jų pridėtus priedus, egzempliorių skaičių ir užtikrina priimtų dokumentų saugumą;
 4. nustatęs, kad pateiktas ne visas dokumentas ar dokumente trūksta priedų, apie tai informuoja dokumentą pateikusį asmenį ir surašo aktą, kuris pridedamas prie pateikto dokumento;
 5. nustato, kokia priimtų dokumentų esmė, juos įvertina, užregistruoja į atitinkamus registrus ar perduoda registruoti kitam teismo darbuotojui pagal jo kompetenciją;
 6. atvykusių į teismą asmenų pateiktus skundus (prašymus) dėl administracinių ginčų registruoja Lietuvos teismų informacinėje sistemoje LITEKO (toliau – informacinė sistema LITEKO): skundui suteikia registracijos numerį, procesinį bylos numerį, pažymi skundo gavimo aplinkybes, gavimo datą, bylos esmę, užregistruoja bylos proceso dalyvius, priskiria bylai kategoriją;
 7. registruodamas skundą (prašymą) patikrina, ar anksčiau nebuvo užregistruotas skundas (prašymas) dėl to paties ginčo tarp tų pačių šalių. Jei toks skundas (prašymas) buvo užregistruotas, prie skundo prideda informaciją apie ankstesnio skundo registravimą;
 8. registruoja informacinėje sistemoje LITEKO kitus į teismą atvykusių asmenų pateiktus procesinius dokumentus;
 9. registruoja informacinėje sistemoje LITEKO gautus procesinius dokumentus per elektroninių paslaugų portalą pagal nustatytą tvarką;

10.  užregistruotus gautus dokumentus perduoda adresatams laikydamasis teismo pirmininko įsakymu patvirtintos Darbo su skundais (prašymais), dokumentais, bylomis Vilniaus apygardos administraciniame teisme tvarkos;

11.  užtikrina, kad gauti užregistruoti dokumentai skubos tvarka būtų perduoti adresatams, kai iš jų turinio matyti, kad informacija adresatą turi pasiekti skubiai (prašymai atidėti bylos nagrinėjimą, pranešimas apie svarbias bylos aplinkybes ir kt.);

12.  persiunčia ne tuo adresu gautą korespondenciją arba ją grąžina siuntėjui;

13.  užtikrina, kad gautos siuntos su įslaptintais dokumentais būtų perduotos teismo darbuotojui, atsakingam už įslaptintos informacijos administravimą;

14.  pagal savo kompetenciją teikia informaciją, konsultuoja telefonu ar atvykusius į teismą asmenis;

15.  esant poreikiui, skaitmenina dokumentus, dokumento skaitmeninę kopiją įkelia į informacinę sistemą LITEKO ir prideda prie elektroninės teismo bylos kortelės bei patvirtina saugiu kvalifikuotu elektroniniu parašu;

16.  teismo dokumentus rengia ir tvarko pagal dokumentų rengimo, tvarkymo, apskaitos ir saugojimo taisyklių reikalavimus;

17.  užtikrina į teismą besikreipiančių asmenų duomenų apsaugą pagal Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų reikalavimus;

18.  pavaduoja laikinai negalintį eiti pareigų (dėl ligos, komandiruotės, atostogų metu ir kt.) Raštinės skyriaus vyresnįjį specialistą;

19.  vykdo kitus Raštinės skyriaus vedėjo pavedimus, susijusius su Raštinės skyriaus veikla.

 

Raštinės skyriaus vyriausiasis specialistas (užtikrinantis asmenų susipažinimą su bylų medžiaga)

RAŠTINĖS SKYRIAUS VYRIAUSIASIS SPECIALISTAS

(užtikrinantis asmenų susipažinimą su bylų medžiaga)

 

Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotojui:

 

 1. turėti aukštąjį neuniversitetinį, aukštesnįjį arba jam prilygintą išsilavinimą;
 2. turėti darbo patirties Lietuvos Respublikos teismuose;
 3. gerai išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius administracinių bylų procesą, dokumentų rengimą, tvarkymą, apskaitą, archyvavimą ir kitus teisės aktus, būtinus funkcijoms vykdyti;
 4. gebėti valdyti, kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas;
 5. gerai mokėti valstybinę lietuvių kalbą, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;
 6. mokėti dirbti programų paketu „Microsoft Office“;

 

 

Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos:

 

 1. užtikrina, kad asmenys susipažintų su bylos medžiaga, laikydamasis teismo pirmininko įsakymu nustatytos Susipažinimo su bylos medžiaga tvarkos;
 2. pagal savo kompetenciją teikia asmenims išsamią informaciją apie teismo darbą;
 3. į teismą atvykusius asmenis aptarnauja greitai, kokybiškai, kultūringai;
 4. užtikrina, kad asmuo apie tai, kad susipažino su byla, patvirtintų pasirašydamas ant paskutinio bylos viršelio, nurodytų susipažinimo datą ir laiką;
 5. užtikrina, kad asmenys tinkamai susipažintų su teismo posėdžių garso įrašais, ir daro jų skaitmenines kopijas, laikydamasis teismo pirmininko įsakymu nustatytos Susipažinimo su teismo posėdžių garso įrašais ir jų kopijų darymo bei išdavimo tvarkos;
 6. organizuoja bylos medžiagos, procesinių dokumentų kopijų darymą laikydamasis teisme nustatytos tvarkos;
 7. priima iš asmenų grynuosius pinigus už kopijų darymą ir išduoda kasos kvitą;
 8. pateikia prašomas bylas teisėjams ar kitiems teismo darbuotojams ir tai pažymi informacinėje sistemoje LITEKO;
 9. priima išnagrinėtas bylas iš teismo posėdžių sekretorių ir patikrina, ar jos sutvarkytos pagal teisės aktų reikalavimus: ar dokumentai bylose susiūti chronologine tvarka, bylos lapai sunumeruoti, padarytas byloje esančių dokumentų sąrašas, užpildytas bylos antraštinis lapas, byloje parengti dokumentai atitinka Dokumentų rengimo taisyklių reikalavimus, ar byloje yra kompiuterinė laikmena su teismo posėdžio garso įrašu (pagal nustatytą tvarką);

10.  pažymi apie administracinės bylos priėmimą informacinėje sistemoje LITEKO;

11.  patikrina, ar priimtos išnagrinėtos bylos elektroninėje kortelėje įkelti teismo procesiniai (tarpiniai ir galutiniai) sprendimai (nutartys), apie nepridėtus sprendimus (nutartis) informuoja bylą išnagrinėjusį teisėją ar jo padėjėją;

12.  patikrina suvestų duomenų į informacinę sistemą LITEKO tikrumą ir išsamumą, informaciją apie proceso dalyvius, jų pasikeitimą, bylos ryšius, papildo LITEKO sistemą trūkstamais duomenimis, ištaiso įvestų duomenų netikslumus (jei įmanoma) arba apie netikslumus informuoja bylą išnagrinėjusį teisėją, užtikrina, kad informacinės sistemos LITEKO bylos kortelėje įvesta informacija atspindėtų bylos proceso eigą ir ypatumus;

13.  registruoja asmenų prašymus bei pateiktus dokumentus informacinėje sistemoje LITEKO;

14.  kontroliuoja, ar išnagrinėtos bylos perduodamos į Raštinės skyrių per įstatymų nustatytus terminus;

15.  kartą per ketvirtį teikia ataskaitą Raštinės skyriaus vedėjui apie priimtose išnagrinėtose bylose dažniausiai pasitaikančias klaidas ir netikslumus;

16.  teismo dokumentus rengia ir tvarko pagal dokumentų rengimo, tvarkymo, apskaitos ir saugojimo taisyklių reikalavimus;

17.  užtikrina susipažinimo su bylomis kabinete esančių bylų ir dokumentų saugumą;

18.  esant poreikiui, skaitmenina dokumentus, dokumento skaitmeninę kopiją įkelia į Lietuvos teismų informacinę sistemą LITEKO ir prideda prie elektroninės teismo bylos kortelės bei patvirtina saugiu kvalifikuotu elektroniniu parašu;

19.  užtikrina bylose dalyvaujančių asmenų duomenų apsaugą pagal Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų reikalavimus;

20.  pasibaigus kalendoriniams metams teisės aktų nustatyta tvarka parengia bylas perduoti į teismo archyvą, paruošia bylų perdavimo į teismo archyvą aktą;

21.  pavaduoja laikinai nesantį darbe (ligos, komandiruočių ir kitais atvejais) Raštinės skyriaus specialistą;

22.  vykdo kitus teismo Raštinės skyriaus vedėjo pavedimus, susijusius su Raštinės skyriaus veikla.

 

Raštinės skyriaus vyriausiasis specialistas (atsakingas už sprendimų išsiuntimą vykdyti)

RAŠTINĖS SKYRIAUS VYRIAUSIASIS SPECIALISTAS

(atsakingas už sprendimų išsiuntimą vykdyti)

 

Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotojui:

 

 1. turėti aukštąjį neuniversitetinį, aukštesnįjį arba jam prilygintą išsilavinimą;
 2. turėti darbo patirties Lietuvos Respublikos teismuose;
 3. gerai išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius administracinių bylų procesą, dokumentų rengimą, tvarkymą, apskaitą, archyvavimą, ir kitus teisės aktus, būtinus funkcijoms vykdyti;
 4. gebėti valdyti, kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas;
 5. gerai mokėti valstybinę lietuvių kalbą, mokėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;
 6. mokėti dirbti programų paketu „Microsoft Office“;

 

Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos:

 

 1. seka teismo sprendimų ir nutarčių įsiteisėjimo terminus, Lietuvos teismų informacinėje sistemoje LITEKO (toliau – informacinė sistema LITEKO) pažymi įsiteisėjimo datą bei kitą su tuo susijusią informaciją;
 2. įsiteisėjusius teismo sprendimus bei nutartis išsiunčia vykdyti laikydamasis įstatymų nustatytos tvarkos ir terminų;
 3. laikydamasis teismo pirmininko įsakymu nustatytos dokumentų kopijų tvirtinimo tvarkos, parengia įsiteisėjusių teismo procesinių dokumentų kopijas išsiųsti;
 4. parengia ir išduoda vykdomuosius raštus laikydamasis įstatymų nustatytos tvarkos ir tai pažymi informacinėje sistemoje LITEKO;
 5. prie bylos pridėtus dokumentus, laikydamasis įstatymų nustatytos tvarkos, grąžina juos pateikusiems asmenims ar institucijoms;
 6. užtikrina, kad tais atvejais, kai turi būti išieškomos sumos į valstybės biudžetą, būtų išsiųstas vykdomasis dokumentas vykdyti, ir apie tai pažymi informacinėje sistemoje LITEKO;
 7. pridėtas teismo bylas grąžina į teismo raštinę ar teismo archyvą (jei byla perduota į archyvą), apie tai pažymi informacinėje sistemoje LITEKO abiejų bylų kortelėse;
 8. užtikrina, kad informacinėje sistemoje LITEKO bylos kortelėje būtų užregistruota visa informacija apie įvykius išnagrinėjus bylą, papildo informacinę sistemą LITEKO trūkstamais duomenimis, pagal savo kompetenciją pataiso (jei įmanoma) netikslumus;
 9. užtikrina bylose esančių dokumentų saugumą;

10.  teismo dokumentus rengia ir tvarko pagal dokumentų rengimo, tvarkymo, apskaitos ir saugojimo reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus;

11.  užtikrina bylose esančių asmens duomenų apsaugą pagal Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų reikalavimus;

12.  teikia metodinę bei praktinę pagalbą bylų vykdymo klausimais;

13.  grįžusias bylas po apeliacinės instancijos perduoda į teismo archyvą, paruošia bylų perdavimo į teismo archyvą aktą;

14.  pagal savo kompetenciją teikia informaciją proceso dalyviams;

15.  esant poreikiui, skaitmenina dokumentus, dokumento skaitmeninę kopiją įkelia į informacinę sistemą LITEKO ir prideda prie elektroninės teismo bylos kortelės bei patvirtina saugiu kvalifikuotu elektroniniu parašu;

16.  pavaduoja laikinai nesantį darbe (ligos, komandiruočių ir kitais atvejais) Raštinės skyriaus vyresnįjį specialistą;

17.  vykdo kitus Raštinės skyriaus vedėjo pavedimus, susijusius su Raštinės skyriaus veikla.

Raštinės skyriaus vyriausiasis specialistas (teisininkas)

RAŠTINĖS SKYRIAUS VYRIAUSIASIS SPECIALISTAS (TEISININKAS)

 

Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotojui:

 

 1. turėti aukštąjį universitetinį teisinį išsilavinimą;
 2. gerai išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius teismų veiklą, administracinių bylų procesą, dokumentų rengimą, tvarkymą, apskaitą, archyvavimą ir kitus teisės aktus, būtinus funkcijoms vykdyti;
 3. gebėti valdyti, kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas;
 4. gebėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, išmanyti dokumentų rengimo taisykles;
 5. mokėti dirbti programų paketu „Microsoft Office“;

 

Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos:

 

 1. užtikrina tinkamą į teismą besikreipiančių asmenų informavimą apie teismo darbą, teisės aktais nustatytų procesinių veiksmų laikymąsi, tinkamą supažindinimą su bylos medžiaga, laikydamasis teismo pirmininko įsakymu nustatytos Susipažinimo su bylos medžiaga tvarkos, kitų vidaus teisės aktų ir nustatytų terminų;
 2. pagal savo kompetenciją nagrinėja skundus ir ruošia atsakymų projektus dėl teisėjų ir
 3. teismo darbuotojų neprocesinio pobūdžio veiksmų;
 4. teismo pirmininko pavedimu rengia teismo vidaus teisės aktų projektus, juos analizuoja, teisiškai įvertina, periodiškai atnaujina, teikia savo pastabas ir pasiūlymus;
 5. teismo pirmininko pavedimu rengia procesinių dokumentų projektus;
 6. dalyvauja teismo komisijų, darbo grupių veikloje;
 7. padeda Raštinės skyriaus vedėjui rengti Raštinės skyriaus darbuotojų pareigybių aprašymų projektus, teikia pasiūlymus dėl Raštinės skyriaus darbo tobulinimo, darbuotojų kvalifikacijos kėlimo;
 8. konsultuoja Raštinės skyriaus darbuotojus teisiniais klausimais ir teikia metodinę ir praktinę pagalbą;
 9. vykdo šiai pareigybei pavestas funkcijas, susijusias su LITEKO informacine sistema pagal teismo pirmininko įsakymu patvirtintą Darbo su teismų informacine sistema LITEKO tvarką;

10.  užtikrina, kad teismo dokumentai būtų rengiami ir tvarkomi pagal dokumentų rengimo, tvarkymo, apskaitos ir saugojimo taisyklių reikalavimus;

11.  užtikrina bylose dalyvaujančių asmenų duomenų apsaugą pagal Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų reikalavimus;

12.  pavaduoja laikinai nesantį darbe (ligos, komandiruočių ir kitais atvejais) Raštinės skyriaus darbuotoją;

13.  vykdo kitus Raštinės skyriaus vedėjo pavedimus, susijusius su Raštinės skyriaus veikla.

 

Vyriausiasis specialistas (raštinės darbuotojas)

VYRIAUSIASIS SPECIALISTAS (raštinės darbuotojas)

 

Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam valstybės tarnautojui:

 

 1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
 2. turėti darbo patirties Lietuvos Respublikos teismuose;
 3. gerai išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius administracinių bylų procesą, dokumentų rengimą, tvarkymą, saugojimą ir apskaitą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, bylų paskirstymo teisėjams ir kolegijų sudarymo taisykles, kitus teisės aktus, būtinus funkcijoms vykdyti, bei gebėti juos taikyti;
 4. sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;
 5. gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas;
 6. mokėti dirbti programų paketu „Microsoft Office“;

 

Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo funkcijos:

 

 1. paskirsto bylas teisėjams naudodamasis Moduliu bei laikydamasis teismo pirmininko įsakymu patvirtintų Vilniaus apygardos administracinio teismo bylų paskirstymo teisėjams ir teisėjų kolegijų sudarymo taisyklių;
 2. gavęs informaciją apie teisėjų nedarbingumą, komandiruotes, mokymus, patikrina Lietuvos teismų informacinėje sistemoje LITEKO (toliau – informacinė sistema LITEKO), ar nėra pagrindo keisti teisėjų kolegijos sudėtį, kad būtų užtikrintas bylos nagrinėjimas teismo posėdyje;
 3. sudaro sąrašą teisėjų, galinčių pakeisti negalintį bylą nagrinėti teisėją, ir pateikia teismo pirmininkui;
 4. rengia nutarčių projektus pakeisti teisėjų kolegiją, į informacinės sistemos LITEKO elektroninę bylos kortelę įveda duomenis apie paskirtą (pakeistą) teisėjų kolegiją;
 5. į informacinės sistemos LITEKO elektronines skundo ir bylos korteles įveda duomenis apie bylos perdavimą teisėjui pranešėjui, ant bylos viršelio užrašo bylos perdavimo teisėjui datą;
 6. tvarko perduodamų teisėjams bylų registracijos žurnalą, perduoda teisėjams paskirtas bylas pasirašytinai;
 7. pildo teisėjams per dieną paskirtų skundų ataskaitą ir pateikia teismo pirmininkui;
 8. seka teisėjų darbo krūvį, pastebėjęs netolygų darbo krūvio paskirstymą, teikia pasiūlymus teismo pirmininkui dėl jo išlyginimo;
 9. paskyręs bylą teisėjui ne pagal nustatytą tvarką, apie tai informuoja teismo pirmininką;

10.  pastebėjęs techninių nesklandumų skirstydamas bylas Moduliu, apie tai informuoja teismo pirmininką ir Nacionalinę teismų administraciją;

11.  užtikrina bylose dalyvaujančių asmenų duomenų apsaugą pagal Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų reikalavimus;

12.  esant poreikiui, rengia įsakymų projektus, susijusius su bylų skirstymu;

13.  pagal savo kompetenciją teikia pasiūlymus dėl bylų paskirstymo tobulinimo;

14.  vykdo kitus Raštinės skyriaus vedėjo pavedimus, susijusius su Raštinės skyriaus veikla.

 

 

FINANSŲ SKYRIAUS VEDĖJAS

Raštinės skyriaus vyresnysis specialistas (dirbantis dokumentų priimamajame)

RAŠTINĖS SKYRIAUS VYRESNYSIS SPECIALISTAS

(dirbantis dokumentų priimamajame)

 

Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotojui:

 

 1. turėti aukštąjį neuniversitetinį, aukštesnįjį arba jam prilygintą išsilavinimą;
 2. gerai išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius administracinių bylų procesą, dokumentų rengimą, tvarkymą, apskaitą ir archyvavimą, ir kitus teisės aktus, būtinus funkcijoms vykdyti;
 3. gebėti valdyti, kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas;
 4. gerai mokėti valstybinę lietuvių kalbą, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;
 5. mokėti dirbti programų paketu „Microsoft Office“;

 

Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos:

 

 1. registruoja pateiktus bei paštu gautus asmenų skundus (prašymus) informacinėje sistemoje LITEKO: pildo elektronines bylos korteles (suteikia registracijos numerį, procesinį bylos numerį, pažymi skundo gavimo aplinkybes, gavimo datą, bylos esmę, užregistruoja bylos šalis), priskiria bylai kategoriją pagal bylų kategorijų klasifikatorių;
 2. užregistruoja gautus apeliacinius ir atskiruosius skundus;
 3. užregistruoja grįžusias bylas po apeliacinės instancijos (panaikinus sprendimą) bei pagal teismingumą atsiųstas bylas;
 4. atspausdina ir užregistruoja elektroniniu paštu gautus asmenų skundus (prašymus) informacinėje sistemoje LITEKO;
 5. pasibaigus kalendoriniams metams perkelia neišnagrinėtas bylas į kitus metus;
 6. patikrina informacinėje sistemoje LITEKO užregistruotų duomenų išsamumą, tikrumą ir tikslumą, papildo ją trūkstamais duomenimis, ištaiso įvestų duomenų netikslumus;
 7. registruodamas skundą (prašymą) patikrina, ar anksčiau nebuvo užregistruotas buvo užregistruotas, prie skundo prideda informaciją apie ankstesnio skundo registravimą;
 8. užregistruotus skundus (prašymus) ir kitus procesinius dokumentus perduoda adresatams laikydamasis teismo pirmininko įsakymu patvirtintos Darbo su skundais (prašymais), dokumentais, bylomis Vilniaus apygardos administraciniame teisme tvarkos;
 9. teikia praktinę ir metodinę pagalbą teismo darbuotojams dėl informacinės sistemos LITEKO duomenų registravimo ir tvarkymo;

10.  užtikrina, kad gauti užregistruoti dokumentai skubos tvarka būtų perduoti adresatams, kai iš jų turinio matyti, kad informacija adresatą turi pasiekti skubiai (prašymai atidėti bylos nagrinėjimą, pranešimas apie svarbias bylos aplinkybes ir kt.);

11.  persiunčia ne tuo adresu gautą korespondenciją;

12.  esant poreikiui, skaitmenina dokumentus, dokumento skaitmeninę kopiją įkelia į informacinę sistemą LITEKO ir prideda prie elektroninės teismo bylos kortelės bei patvirtina saugiu kvalifikuotu elektroniniu parašu;

13.  užtikrina į teismą besikreipiančių asmenų duomenų apsaugą pagal Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų reikalavimus;

14.  pavaduoja laikinai negalintį eiti pareigų (dėl ligos, komandiruotės, atostogų metu ir kt.) Raštinės skyriaus vyriausiąjį specialistą;

 

Raštinės skyriaus vyresnysis specialistas (atsakingas už sprendimų išsiuntimą vykdyti)

RAŠTINĖS SKYRIAUS VYRESNYSIS SPECIALISTAS

(atsakingas už sprendimų išsiuntimą vykdyti)

 

Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotojui:

 

 1. turėti aukštąjį neuniversitetinį, aukštesnįjį arba jam prilygintą išsilavinimą;
 2. gerai išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius administracinių bylų procesą, dokumentų rengimą, tvarkymą, apskaitą, archyvavimą, ir kitus teisės aktus, būtinus funkcijoms vykdyti;
 3. gebėti valdyti, kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas;
 4. gerai mokėti valstybinę lietuvių kalbą, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;
 5. mokėti dirbti programų paketu „Microsoft Office“;

 

Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos:

 

 1. seka teismo sprendimų ir nutarčių įsiteisėjimo terminus, Lietuvos teismų informacinėje sistemoje LITEKO (toliau – informacinė sistema LITEKO) pažymi įsiteisėjimo datą bei kitą su tuo susijusią informaciją;
 2. įsiteisėjusius teismo sprendimus bei nutartis išsiunčia vykdyti laikydamasis įstatymų nustatytos tvarkos ir terminų;
 3. laikydamasis teismo pirmininko įsakymu nustatytos dokumentų kopijų tvirtinimo tvarkos, parengia įsiteisėjusių teismo procesinių dokumentų kopijas išsiųsti;
 4. parengia ir išduoda vykdomuosius raštus laikydamasis įstatymų nustatytos tvarkos ir tai pažymi informacinėje sistemoje LITEKO;
 5. prie bylos pridėtus dokumentus, laikydamasis įstatymų nustatytos tvarkos, grąžina juos pateikusiems asmenims ar institucijoms;
 6. užtikrina, kad tais atvejais, kai turi būti išieškomos sumos į valstybės biudžetą, būtų išsiųstas vykdomasis dokumentas vykdyti, ir apie tai pažymi informacinėje sistemoje LITEKO;
 7. pridėtas teismo bylas grąžina į teismo raštinę ar teismo archyvą (jei byla perduota į archyvą), apie tai pažymi informacinėje sistemoje LITEKO abiejų bylų kortelėse;
 8. užtikrina, kad informacinėje sistemoje LITEKO bylos kortelėje būtų užregistruota visa informacija apie įvykius išnagrinėjus bylą, papildo informacinę sistemą LITEKO trūkstamais duomenimis, pagal savo kompetenciją pataiso (jei įmanoma) netikslumus;
 9. užtikrina bylose esančių dokumentų saugumą;

10.  grįžusias bylas po apeliacinės instancijos perduoda į teismo archyvą, paruošia bylų perdavimo į teismo archyvą aktą;

11.  teismo dokumentus rengia ir tvarko pagal dokumentų rengimo, tvarkymo, apskaitos ir saugojimo reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus;

12.  esant poreikiui, skaitmenina dokumentus, dokumento skaitmeninę kopiją įkelia į informacinę sistemą LITEKO ir prideda prie elektroninės teismo bylos kortelės bei patvirtina saugiu kvalifikuotu elektroniniu parašu;

13.  užtikrina bylose esančių asmens duomenų apsaugą pagal Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų reikalavimus;

14.  pavaduoja laikinai nesantį darbe (ligos, komandiruočių ir kitais atvejais) Raštinės skyriaus vyriausiąjį specialistą;

15.  vykdo kitus Raštinės skyriaus vedėjo pavedimus, susijusius su Raštinės skyriaus veikla.

 

Raštinės skyriaus vyresnysis specialistas (atsakingas už teismo pašto siuntų išsiuntimą)

RAŠTINĖS SKYRIAUS VYRESNYSIS SPECIALISTAS

(atsakingas už teismo pašto siuntas)

 

Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotojui:

 

 1. turėti ne žemesnį nei vidurinį išsilavinimą;
 2. gerai išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius administracinių bylų procesą, dokumentų rengimą, tvarkymą, apskaitą, archyvavimą, ir kitus teisės aktus, būtinus funkcijoms vykdyti, žinoti pašto siuntų taisykles;
 3. gebėti valdyti, kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas;
 4. gerai mokėti valstybinę kalbą, mokėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;
 5. mokėti dirbti programų paketu „Microsoft Office“;

 

Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos:

 

 1. organizuoja išsiunčiamos teismo korespondencijos tvarkymą:
 2. priima paruoštas siuntas ir procesinius dokumentus iš teismo darbuotojų: patikrina, ar ant pašto siuntos įskaitomai ir teisingai nurodytas adresas pagal Universaliųjų pašto paslaugų teikimo taisykles, patvirtintas susisiekimo ministro įsakymu, kiti reikalingi duomenys (pirmenybinė, registruota, siunčiamo dokumento registracijos numeris ir kt.);
 3. tinkamai įpakuoja ir įvertina siunčiamas pašto siuntas ir procesinius dokumentus pagal pašto paslaugų tarifuose nustatytus svorio rėžius;
 4. siunčiamas pašto siuntas suskirsto pagal grupes (šalies vidaus, siunčiamos į kitas valstybes ir kt.) ir klases (pirmenybinės ir nepirmenybinės), jas pažymi pagal nustatytus reikalavimus;
 5. siunčiamas pašto siuntas ir procesinius dokumentus pažymi specialia žyma su licencijos numeriu;
 6. nustatytu laiku pašto darbuotojui ar kurjeriui pateikia paruoštas pašto siuntas ir procesinius dokumentus kartu su tinkamai užpildytais nustatytos formos sąrašais;
 7. procesinius dokumentus pateikia siųsti vadovaudamasis Teisėjų tarybos nutarimu aprobuotu Pasiuntinių pašto siuntų su procesiniais dokumentais apdorojimo akcinėje bendrovėje Lietuvos pašte tvarkos aprašu;
 8. esant poreikiui, skaitmenina dokumentus;
 9. pasibaigus mėnesiui, Raštinės skyriaus vedėjui pateikia paprastųjų, mažųjų, didžiųjų korespondencijos siuntų ir procesinių dokumentų ataskaitą;

10.  pasibaigus kalendoriniams metams, sutvarko ir paruošia Raštinės skyriaus bylas perduoti į teismo archyvą;

11.  užtikrina asmens duomenų apsaugą pagal Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų reikalavimus;

12.  pavaduoja laikinai nesantį darbe (ligos, komandiruočių ir kitais atvejais) Raštinės skyriaus vyresnįjį specialistą;

13.  vykdo kitus teismo Raštinės skyriaus vedėjo pavedimus, susijusius su Raštinės skyriaus veikla.

Raštinės skyriaus vyresnysis specialistas (atsakingas už paštu gautų dokumentų registravimą)

RAŠTINĖS SKYRIAUS VYRESNYSIS SPECIALISTAS

(atsakingas už paštu gautų dokumentų registravimą)

 

 

Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotojui:

 

 1. turėti aukštąjį neuniversitetinį, aukštesnįjį arba jam prilygintą išsilavinimą;
 2. gerai išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius administracinių bylų procesą, dokumentų rengimą, tvarkymą, apskaitą ir archyvavimą, ir kitus teisės aktus, būtinus funkcijoms vykdyti;
 3. gebėti valdyti, kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas;
 4. gerai mokėti valstybinę lietuvių kalbą, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;
 5. mokėti dirbti programų paketu „Microsoft Office“;

 

Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos:

 

 1. tvarko dokumentus pagal dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklių reikalavimus;
 2. priima paštu gautus skundus (prašymus), procesinius dokumentus ir bylas bei kitus dokumentus, nustato, kokia priimtų dokumentų esmė, juos įvertina ir įregistruoja į atitinkamus registrus ar perduoda įregistruoti kitam teismo darbuotojui pagal jo kompetenciją laikydamasis teismo pirmininko įsakymu patvirtintos Darbo su skundais (prašymais), dokumentais, bylomis Vilniaus apygardos administraciniame teisme tvarkos, užtikrina suteikiamų numerių eiliškumą;
 3. gautus procesinius dokumentus registruoja informacinėje sistemoje LITEKO;
 4. patikrina gautus dokumentus ir prie jų pridėtus priedus, egzempliorių skaičių ir užtikrina priimtų dokumentų saugumą priimant;
 5. nustatęs, kad gautas ne visas dokumentas ar gautame dokumente trūksta priedų, surašo aktą, kurį prideda prie gauto dokumento, ir apie tai informuoja siuntėją;
 6. užregistruotus dokumentus perduoda adresatams laikydamasis teismo pirmininko įsakymu patvirtintos Darbo su skundais (prašymais), dokumentais, bylomis Vilniaus apygardos administraciniame teisme tvarkos;
 7. persiunčia ne tuo adresu gautą korespondenciją arba ją grąžina siuntėjui;
 8. nustatyta tvarka registruoja faksimiliniu ryšiu ar kitais telekomunikacijų įrenginiais gautus dokumentus;

10.  atspausdina ir užregistruoja elektroniniu paštu gautus asmenų procesinius dokumentus informacinėje sistemoje LITEKO;

11.  užtikrina, kad paštu gautos siuntos su įslaptintais dokumentais būtų perduotos teismo darbuotojui, atsakingam už įslaptintos informacijos administravimą;

12.  pagal savo kompetenciją teikia asmenims informaciją telefonu;

13.  esant poreikiui, skaitmenina dokumentus, dokumento skaitmeninę kopiją įkelia į informacinę sistemą LITEKO ir prideda prie elektroninės teismo bylos kortelės bei patvirtina saugiu kvalifikuotu elektroniniu parašu;

14.  užtikrina į teismą besikreipiančių asmenų duomenų apsaugą pagal Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų reikalavimus;

15.  pavaduoja laikinai negalintį eiti pareigų (dėl ligos, komandiruotės, atostogų metu ir kt.) Raštinės skyriaus specialistą;

16.  vykdo kitus Raštinės skyriaus vedėjo pavedimus, susijusius su Raštinės skyriaus veikla.

 

 

Raštinės skyriaus specialistas (užtikrinantis asmenų susipažinimą su bylų medžiaga)

RAŠTINĖS SKYRIAUS SPECIALISTAS

(užtikrinantis asmenų susipažinimą su bylų medžiaga)

 

 

Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotojui:

 

 1. turėti ne žemesnį nei vidurinį išsilavinimą;
 2. gerai išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius administracinių bylų procesą, dokumentų rengimą, tvarkymą, apskaitą, archyvavimą, ir kitus teisės aktus, būtinus funkcijoms vykdyti;
 3. gebėti valdyti, kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas;
 4. gerai mokėti valstybinę lietuvių kalbą, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;
 5. mokėti dirbti programų paketu „Microsoft Office“;

 

Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos:

 

 1. užtikrina, kad asmenys susipažintų su bylos medžiaga, laikydamasis teismo pirmininko įsakymu nustatytos Susipažinimo su bylos medžiaga tvarkos;
 2. teikia asmenims išsamią informaciją apie teismo veiklą pagal savo kompetenciją;
 3. į teismą atvykusius asmenis aptarnauja greitai, kokybiškai, kultūringai;
 4. užtikrina, kad asmuo apie tai, kad susipažino su byla, patvirtintų pasirašydamas ant paskutinio bylos viršelio, nurodytų susipažinimo datą ir laiką;
 5. organizuoja bylos medžiagos, procesinių dokumentų kopijų darymą laikydamasis teisme nustatytos tvarkos;
 6. priima iš asmenų grynuosius pinigus už kopijų darymą ir išduoda kasos kvitą;
 7. pateikia prašomas darbo kabinete esančias bylas teisėjams ar kitiems teismo darbuotojams ir tai pažymi Lietuvos informacinėje sistemoje LITEKO (toliau – informacinė sistema LITEKO);
 8. priima išnagrinėtas bylas iš teismo posėdžių sekretorių ir patikrina, ar jos sutvarkytos pagal teisės aktų reikalavimus: ar dokumentai bylose susiūti chronologine tvarka, bylos lapai sunumeruoti, padarytas byloje esančių dokumentų sąrašas, užpildytas bylos antraštinis lapas, byloje parengti dokumentai atitinka Dokumentų rengimo taisyklių reikalavimus, ar byloje yra kompiuterinė laikmena su teismo posėdžio garso įrašu (pagal nustatytą tvarką);
 9. patikrina, ar priimtos išnagrinėtos bylos elektroninėje kortelėje įkelti teismo procesiniai (tarpiniai ir galutiniai) sprendimai (nutartys), apie nepridėtus sprendimus (nutartis) informuoja bylą išnagrinėjusį teisėją ar jo padėjėją;

10.  patikrina suvestų duomenų į informacinę sistemą LITEKO tikrumą ir išsamumą, informaciją apie proceso dalyvius, jų pasikeitimą, bylos ryšius, papildo LITEKO sistemą trūkstamais duomenimis, ištaiso įvestų duomenų netikslumus (jei įmanoma) arba apie juos informuoja bylą išnagrinėjusį teisėją, užtikrina, kad informacinės sistemos LITEKO bylos kortelėje įvesta informacija atspindėtų bylos proceso eigą ir ypatumus;

11.  pažymi apie administracinės bylos priėmimą informacinėje sistemoje LITEKO;

12.  registruoja asmenų prašymus bei pateiktus dokumentus informacinėje sistemoje LITEKO;

13.  kontroliuoja, ar išnagrinėtos bylos perduodamos į Raštinės skyrių per įstatymų nustatytus terminus;

14.  teismo dokumentus rengia ir tvarko pagal dokumentų rengimo, tvarkymo, apskaitos ir saugojimo reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus;

15.  užtikrina susipažinimo su bylomis kabinete esančių bylų ir dokumentų saugumą;

16.  esant poreikiui, skaitmenina dokumentus, dokumento skaitmeninę kopiją įkelia į informacinę sistemą LITEKO ir prideda prie elektroninės teismo bylos kortelės bei patvirtina saugiu kvalifikuotu elektroniniu parašu;

17.  užtikrina bylose dalyvaujančių asmenų duomenų apsaugą pagal Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų reikalavimus;

18.  pavaduoja laikinai nesantį darbe (ligos, komandiruočių ir kitais atvejais) Raštinės skyriaus vyriausiąjį specialistą;

19.  vykdo kitus teismo Raštinės skyriaus vedėjo pavedimus, susijusius su Raštinės skyriaus veikla.

 

Raštinės skyriaus specialistas (atsakingas už informacijos pateikimą telefonu asmenims)

RAŠTINĖS SKYRIAUS SPECIALISTAS

(atsakingas už informacijos pateikimą telefonu asmenims)

 

Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotojui:

 

 1. turėti ne žemesnį nei vidurinį išsilavinimą;
 2. gerai išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius administracinių bylų procesą, dokumentų rengimą, tvarkymą, apskaitą, archyvavimą, ir kitus teisės aktus, būtinus funkcijoms vykdyti;
 3. gebėti valdyti, kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas;
 4. gerai mokėti valstybinę kalbą, mokėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;
 5. mokėti dirbti programų paketu „Microsoft Office“;

 

Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos:

 

 1. tvarko dokumentus pagal dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklių reikalavimus;
 2. registruoja administracines bylas, kuriose neviešinami pareiškėjų asmens duomenys, į administracinių bylų dėl pabėgėlio statuso suteikimo ir dėl asmenų, slapta bendradarbiavusių su buvusiomis SSRS specialiosiomis tarnybomis, veiklos vertinimo tarpžinybinės komisijos nutarimų skundų registrą ir į bylų abėcėlinę rodyklę;
 3. tikrina informacinėje sistemoje LITEKO iš kitų teismų atsiųstas elektronines bylas ir perduoda įregistruoti kitam teismo darbuotojui pagal jo kompetenciją laikydamasis teismo pirmininko įsakymu patvirtintos Darbo su skundais (prašymais), dokumentais, bylomis Vilniaus apygardos administraciniame teisme tvarkos;
 4. atspausdina tos dienos teismo posėdžių tvarkaraščius ir pakabina juos teismo skelbimų lentoje ir ant teismo posėdžių salių durų;
 5. išnagrinėjus bylą apeliacinės instancijos teisme, perkelia informaciją iš šios instancijos bylos kortelės į pirmosios instancijos teismo elektroninę bylos kortelę;
 6. užregistruoja ir perduoda grįžusias iš apeliacinės instancijos teismo bylas teisėjams pasirašytinai;
 7. registruoja aukštesnės instancijos pareikalavimus pateikti bylą;
 8. pasibaigus kalendoriniams metams, sutvarko ir paruošia perduoti į teismo archyvą Raštinės skyriuje esančias bylas;
 9. pagal savo kompetenciją teikia asmenims informaciją telefonu;

10.  užtikrina teismo Raštinės skyriuje esančių dokumentų saugumą;

11.  esant poreikiui, skaitmenina dokumentus, dokumento skaitmeninę kopiją įkelia į informacinę sistemą LITEKO ir prideda prie elektroninės teismo bylos kortelės bei patvirtina saugiu kvalifikuotu elektroniniu parašu;

12.  užtikrina į teismą besikreipiančių asmenų duomenų apsaugą pagal Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų reikalavimus;

13.  pavaduoja laikinai negalintį eiti pareigų (dėl ligos, komandiruotės, atostogų metu ir kt.) Raštinės skyriaus vyresnįjį specialistą;

14.  vykdo kitus Raštinės skyriaus vedėjo pavedimus, susijusius su Raštinės skyriaus veikla.

 

Teismo posėdžių sekretorius (B-4)

TEISMO POSĖDŽIŲ SEKRETORIUS (B-4)

 

Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam valstybės tarnautojui:

 1. gerai išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, teismų veiklą, administracinių bylų procesą, dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles ir gebėti jas taikyti;
 2. gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas;
 3. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
 4. mokėti dirbti programų paketu „Microsoft Office;
 5. mokėti naudotis šiuolaikinėmis komunikacijos, informacijos paieškos, perdavimo priemonėmis;

 

Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo funkcijos:

 

 1. parengia teismo šaukimus ir pranešimus proceso dalyviams, reikalavimus įstaigoms, atsakingoms už suimtų nuteistųjų laikymą bei pristatymą į teismą, paklausimus ir kitus raštus, susijusius su nagrinėjama byla, užtikrina, kad teismo dokumentai būtų rengiami ir tvarkomi pagal dokumentų rengimo, tvarkymo, apskaitos ir saugojimo taisyklių reikalavimus;
 2. parengia procesinių dokumentų kopijas ir įteikia / išsiunčia byloje dalyvaujantiems asmenims įstatymų nustatyta tvarka ir terminais;
 3. tikrina teismo šaukimų ir kitų procesinių dokumentų įteikimą proceso dalyviams, informuoja teisėją apie grąžintus ir proceso dalyviams neįteiktus šaukimus ir procesinius dokumentus, esant galimybei, pakartotinai išsiunčia teismo šaukimus ir kitus procesinius dokumentus;
 4. nustatyta tvarka skelbia teismo pranešimus specialiame interneto tinklalapyje;
 5. prieš teismo posėdį patikrina, kas iš šauktųjų asmenų atvyko, pateikia teisėjui jų tapatybę patvirtinantį ar kitą dokumentą, įrodantį jo teisę dalyvauti byloje, rūpinasi, kad prieš posėdį ir po jo pertraukos teismo nurodytu laiku visi proceso dalyviai teismo salėje sėdėtų jiems skirtose vietose, apie baigtą pasiruošimą informuoja teisėją;
 6. nustatyta tvarka daro teismo posėdžio garso įrašus, juos perkelia į kompiuterinę laikmeną pagal nustatytą tvarką. Tikrina automatiniu būdu persikėlusius garso įrašus, pastebėjęs, kad garso įrašas nepersikėlė, įkelia rankiniu būdu;
 7. rengia pažymas apie teismo posėdžio eigą darant garso įrašą;
 8. tvarko bylas: chronologine tvarka įsiūna į bylą dokumentus apie teismo šaukimų įteikimą, teismo priimtus dokumentus ir rašytinius įrodymus, pažymą apie teismo posėdžio eigą darant garso įrašą, proceso dalyvių pasižadėjimus, teismo nutartis, sprendimus, kompaktinį diską su teismo posėdžio garso įrašais (pagal nustatytą tvarką), numeruoja bylos lapus, sudaro į bylą įsiūtų dokumentų sąrašą, bylos viršelyje pažymi atliktus ir atspindinčius bylos proceso eigą veiksmus;
 9. pagal nustatytą tvarką suskaitmenina procesinius dokumentus bei patvirtina jų kopijų tikrumą elektroniniu parašu;

10.  užtikrina tinkamą vaizdo konferencijos rezervaciją ,,SMC“ programoje ir konferencijos valdymą bei duomenų, susijusių su nuotoliniu posėdžiu, pateikimą laikydamasis teisės aktuose nustatytos tvarkos ir terminų;

11.  nustatyta tvarka ir terminais išnagrinėtas ir tinkamai sutvarkytas bylas perduoda į raštinę ir tai pažymi Lietuvos teismų informacinėje sistemoje LITEKO (toliau – LITEKO sistema);

12.  laikydamasis įstatyme nustatytų terminų ir tvarkos išsiunčia bylas į apeliacinės instancijos ir kitus teismus;

13.  teismo darbuotojui, atsakingam už pašto siuntas, pateikia tvarkingai paruoštas pašto siuntas, įskaitomai ir teisingai nurodo adresus pagal galiojančias Universaliųjų pašto paslaugų teikimo taisykles, patvirtintas susisiekimo ministro įsakymu, ir kitus reikalingus duomenis (pirmenybinė, registruota, siunčiamo dokumento registracijos numeris ir kt.);

14.  gautus procesinius ir kitus dokumentus tą pačią dieną perduoda teisėjui, įvykdo teisėjo patvarkymus ir dokumentus su teisėjo rezoliucija įsiūna į bylą;

15.  registruoja šiai pareigybei pavestus įvykius LITEKO sistemoje teismo pirmininko įsakymu nustatyta tvarka, papildo LITEKO sistemą nesančiais duomenimis taip, kad bylos kortelėje esanti informacija atspindėtų proceso eigą ir ypatumus, bylos dalyvius ir jų pasikeitimą, bylos ryšius, ištaiso (jei įmanoma) įvestų duomenų netikslumus ir klaidas;

16.  kontroliuoja sustabdytas bylas teisme nustatyta tvarka;

17.  užtikrina bylose dalyvaujančių asmenų duomenų apsaugą pagal Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų reikalavimus;

18.  pagal kompetenciją aiškiai ir tiksliai suteikia informaciją (išskyrus teisingumo vykdymą) interesantams apie teismo darbą, paskirtų teismo posėdžių laiką ir vietą, nurodo telefonus teismo darbuotojų, kompetentingų suteikti interesantą dominančią informaciją, jei prašomos suteikti informacijos pats negali suteikti pasinaudodamas teismo informacine sistema;

19.  pagal kompetenciją pavaduoja laikinai negalintį eiti pareigų teismo posėdžių sekretorių ar Raštinės skyriaus darbuotoją.

Teismo posėdžių sekretorius (B-5)

TEISMO POSĖDŽIŲ SEKRETORIUS (B-5)

 

 

Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam valstybės tarnautojui:

 

 1. gerai išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, teismų veiklą, administracinių bylų procesą, dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles ir gebėti jas taikyti;
 2. gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas;
 3. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
 4. mokėti dirbti programų paketu „Microsoft Office;
 5. mokėti naudotis šiuolaikinėmis komunikacijos, informacijos paieškos, perdavimo priemonėmis;

 

Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo funkcijos:

 

 1. parengia teismo šaukimus ir pranešimus proceso dalyviams, reikalavimus įstaigoms, atsakingoms už suimtų nuteistųjų laikymą bei pristatymą į teismą, paklausimus ir kitus raštus, susijusius su nagrinėjama byla, užtikrina, kad teismo dokumentai būtų rengiami ir tvarkomi pagal dokumentų rengimo, tvarkymo, apskaitos ir saugojimo taisyklių reikalavimus;
 2. parengia procesinių dokumentų kopijas ir įteikia / išsiunčia byloje dalyvaujantiems asmenims įstatymų nustatyta tvarka ir terminais;
 3. tikrina teismo šaukimų ir kitų procesinių dokumentų įteikimą proceso dalyviams, informuoja teisėją apie grąžintus ir proceso dalyviams neįteiktus šaukimus ir procesinius dokumentus, esant galimybei, pakartotinai išsiunčia teismo šaukimus ir kitus procesinius dokumentus;
 4. nustatyta tvarka skelbia teismo pranešimus specialiame interneto tinklalapyje;
 5. prieš teismo posėdį patikrina, kas iš šauktųjų asmenų atvyko, pateikia teisėjui jų tapatybę patvirtinantį ar kitą dokumentą, įrodantį jo teisę dalyvauti byloje, rūpinasi, kad prieš posėdį ir po jo pertraukos teismo nurodytu laiku visi proceso dalyviai teismo salėje sėdėtų jiems skirtose vietose, apie baigtą pasiruošimą informuoja teisėją;
 6. nustatyta tvarka daro teismo posėdžio garso įrašus, juos perkelia į kompiuterinę laikmeną pagal nustatytą tvarką. Tikrina automatiniu būdu persikėlusius garso įrašus, pastebėjęs, kad garso įrašas nepersikėlė, įkelia rankiniu būdu;
 7. rengia pažymas apie teismo posėdžio eigą darant garso įrašą;
 8. tvarko bylas: chronologine tvarka įsiūna į bylą dokumentus apie teismo šaukimų įteikimą, teismo priimtus dokumentus ir rašytinius įrodymus, pažymą apie teismo posėdžio eigą darant garso įrašą, proceso dalyvių pasižadėjimus, teismo nutartis, sprendimus, kompaktinį diską su teismo posėdžio garso įrašais (pagal nustatytą tvarką), numeruoja bylos lapus, sudaro į bylą įsiūtų dokumentų sąrašą, bylos viršelyje pažymi atliktus ir atspindinčius bylos proceso eigą veiksmus;
 9. pagal nustatytą tvarką suskaitmenina procesinius dokumentus bei patvirtina jų kopijų tikrumą elektroniniu parašu;

10.  užtikrina tinkamą vaizdo konferencijos rezervaciją ,,SMC“ programoje ir konferencijos valdymą bei duomenų, susijusių su nuotoliniu posėdžiu, pateikimą laikydamasis teisės aktuose nustatytos tvarkos ir terminų;

11.  nustatyta tvarka ir terminais išnagrinėtas ir tinkamai sutvarkytas bylas perduoda į raštinę ir tai pažymi Lietuvos teismų informacinėje sistemoje LITEKO (toliau – LITEKO sistema);

12.  laikydamasis įstatyme nustatytų terminų ir tvarkos išsiunčia bylas į apeliacinės instancijos ir kitus teismus;

13.  teismo darbuotojui, atsakingam už pašto siuntas, pateikia tvarkingai paruoštas pašto siuntas, įskaitomai ir teisingai nurodo adresus pagal galiojančias Universaliųjų pašto paslaugų teikimo taisykles, patvirtintas susisiekimo ministro įsakymu, ir kitus reikalingus duomenis (pirmenybinė, registruota, siunčiamo dokumento registracijos numeris ir kt.);

14.  gautus procesinius ir kitus dokumentus tą pačią dieną perduoda teisėjui, įvykdo teisėjo patvarkymus ir dokumentus su teisėjo rezoliucija įsiūna į bylą;

15.  registruoja šiai pareigybei pavestus įvykius LITEKO sistemoje teismo pirmininko įsakymu nustatyta tvarka, papildo LITEKO sistemą nesančiais duomenimis taip, kad bylos kortelėje esanti informacija atspindėtų proceso eigą ir ypatumus, bylos dalyvius ir jų pasikeitimą, bylos ryšius, ištaiso (jei įmanoma) įvestų duomenų netikslumus ir klaidas;

16.  kontroliuoja sustabdytas bylas teisme nustatyta tvarka;

17.  užtikrina bylose dalyvaujančių asmenų duomenų apsaugą pagal Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų reikalavimus;

18.  pagal kompetenciją aiškiai ir tiksliai suteikia informaciją (išskyrus teisingumo vykdymą) interesantams apie teismo darbą, paskirtų teismo posėdžių laiką ir vietą, nurodo telefonus teismo darbuotojų, kompetentingų suteikti interesantą dominančią informaciją, jei prašomos suteikti informacijos pats negali suteikti pasinaudodamas teismo informacine sistema;

19.  pagal kompetenciją pavaduoja laikinai negalintį eiti pareigų teismo posėdžių sekretorių ar Raštinės skyriaus darbuotoją;

20.  vykdo nenuolatinio pobūdžio su teismo veikla susijusius pavedimus, kad būtų pasiekti teismo strateginiai tikslai.

Teismo posėdžių sekretorius (B-6)

TEISMO POSĖDŽIŲ SEKRETORIUS (B-6)

 

Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam valstybės tarnautojui:

 

 1. gerai išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, teismų veiklą, administracinių bylų procesą, dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles ir gebėti jas taikyti;
 2. gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas;
 3. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
 4. mokėti dirbti programų paketu „Microsoft Office;
 5. mokėti naudotis šiuolaikinėmis komunikacijos, informacijos paieškos, perdavimo priemonėmis;

 

Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo funkcijos:

 

 1. parengia teismo šaukimus ir pranešimus proceso dalyviams, reikalavimus įstaigoms, atsakingoms už suimtų nuteistųjų laikymą bei pristatymą į teismą, paklausimus ir kitus raštus, susijusius su nagrinėjama byla, užtikrina, kad teismo dokumentai būtų rengiami ir tvarkomi pagal dokumentų rengimo, tvarkymo, apskaitos ir saugojimo taisyklių reikalavimus;
 2. parengia procesinių dokumentų kopijas ir įteikia / išsiunčia byloje dalyvaujantiems asmenims įstatymų nustatyta tvarka ir terminais;
 3. tikrina teismo šaukimų ir kitų procesinių dokumentų įteikimą proceso dalyviams, informuoja teisėją apie grąžintus ir proceso dalyviams neįteiktus šaukimus ir procesinius dokumentus, esant galimybei, pakartotinai išsiunčia teismo šaukimus ir kitus procesinius dokumentus;
 4. nustatyta tvarka skelbia teismo pranešimus specialiame interneto tinklalapyje;
 5. prieš teismo posėdį patikrina, kas iš šauktųjų asmenų atvyko, pateikia teisėjui jų tapatybę patvirtinantį ar kitą dokumentą, įrodantį jo teisę dalyvauti byloje, rūpinasi, kad prieš posėdį ir po jo pertraukos teismo nurodytu laiku visi proceso dalyviai teismo salėje sėdėtų jiems skirtose vietose, apie baigtą pasiruošimą informuoja teisėją;
 6. nustatyta tvarka daro teismo posėdžio garso įrašus, juos perkelia į kompiuterinę laikmeną pagal nustatytą tvarką. Tikrina automatiniu būdu persikėlusius garso įrašus, pastebėjęs, kad garso įrašas nepersikėlė, įkelia rankiniu būdu;
 7. rengia pažymas apie teismo posėdžio eigą darant garso įrašą;
 8. tvarko bylas: chronologine tvarka įsiūna į bylą dokumentus apie teismo šaukimų įteikimą, teismo priimtus dokumentus ir rašytinius įrodymus, pažymą apie teismo posėdžio eigą darant garso įrašą, proceso dalyvių pasižadėjimus, teismo nutartis, sprendimus, kompaktinį diską su teismo posėdžio garso įrašais (pagal nustatytą tvarką), numeruoja bylos lapus, sudaro į bylą įsiūtų dokumentų sąrašą, bylos viršelyje pažymi atliktus ir atspindinčius bylos proceso eigą veiksmus;
 9. pagal nustatytą tvarką suskaitmenina procesinius dokumentus bei patvirtina jų kopijų tikrumą elektroniniu parašu;

10.  užtikrina tinkamą vaizdo konferencijos rezervaciją ,,SMC“ programoje ir konferencijos valdymą bei duomenų, susijusių su nuotoliniu posėdžiu, pateikimą laikydamasis teisės aktuose nustatytos tvarkos ir terminų;

11.  nustatyta tvarka ir terminais išnagrinėtas ir tinkamai sutvarkytas bylas perduoda į raštinę ir tai pažymi Lietuvos teismų informacinėje sistemoje LITEKO (toliau – LITEKO sistema);

12.  laikydamasis įstatyme nustatytų terminų ir tvarkos išsiunčia bylas į apeliacinės instancijos ir kitus teismus;

13.  teismo darbuotojui, atsakingam už pašto siuntų tvarkymą, pateikia tvarkingai paruoštas pašto siuntas, įskaitomai ir teisingai nurodo adresus pagal galiojančias Universaliųjų pašto paslaugų teikimo taisykles, patvirtintas susisiekimo ministro įsakymu, ir kitus reikalingus duomenis (pirmenybinė, registruota, siunčiamo dokumento registracijos numeris ir kt.);

14.  gautus procesinius ir kitus dokumentus tą pačią dieną perduoda teisėjui, įvykdo teisėjo patvarkymus ir dokumentus su teisėjo rezoliucija įsiūna į bylą;

15.  registruoja šiai pareigybei pavestus įvykius LITEKO sistemoje teismo pirmininko įsakymu nustatyta tvarka, papildo LITEKO sistemą nesančiais duomenimis taip, kad bylos kortelėje esanti informacija atspindėtų proceso eigą ir ypatumus, bylos dalyvius ir jų pasikeitimą, bylos ryšius, ištaiso (jei įmanoma) įvestų duomenų netikslumus ir klaidas;

16.  kontroliuoja sustabdytas bylas teisme nustatyta tvarka;

17.  užtikrina bylose dalyvaujančių asmenų duomenų apsaugą pagal Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų reikalavimus;

18.  pagal kompetenciją aiškiai ir tiksliai suteikia informaciją (išskyrus teisingumo vykdymą) interesantams apie teismo darbą, paskirtų teismo posėdžių laiką ir vietą, nurodo telefonus teismo darbuotojų, kompetentingų suteikti interesantą dominančią informaciją, jei prašomos suteikti informacijos pats negali suteikti pasinaudodamas teismo informacine sistema;

19.  apmoko naujai priimtus teismo posėdžių sekretorius, teikia metodinę ir praktinę pagalbą;

20.  pagal kompetenciją pavaduoja laikinai negalintį eiti pareigų teismo posėdžių sekretorių ar Raštinės skyriaus darbuotoją;

21.  vykdo nenuolatinio pobūdžio su teismo veikla susijusius pavedimus, kad būtų pasiekti teismo strateginiai tikslai.

 

Informatikos skyriaus vedėjas

INFORMATIKOS SKYRIAUS VEDĖJAS

 

Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotojui

 

1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį išsilavinimą (informacinių technologijų srities) su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;

2. turėti 1 metų darbo patirties informacinių technologijų srityje;

3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais informacinės sistemos, informacinių technologijų darbą ir jų infrastruktūros eksploatavimą, duomenų apsaugą bei informacinės sistemos saugumą, elektroninio parašo naudojimą ir gebėti juos taikyti praktiškai;

4. gerai išmanyti šiuolaikines informacines technologijas, kompiuterių tinklų veikimo principus ir jų apsaugos būdus, duomenų bazių sudarymo ir funkcionavimo principus, informacijos saugos užtikrinimo principus ir priemones;

5. išmanyti informacinių sistemų projektavimo, diegimo ir priežiūros darbus;

6. mokėti administruoti kompiuterių tinklus, kurti ir prižiūrėti duomenų bazes;

7. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija;

8. savarankiškai planuoti, organizuoti skyriaus veiklą;

9. gebėti rasti sprendimus susidarius įvairioms situacijoms.

 

Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos

  

1. organizuoja ir koordinuoja Informatikos skyriaus veiklą, užtikrinančią Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų, Teismų įstatymo, teismo pirmininko įsakymų, teismo kanclerio nurodymų, kitų teisės aktų reikalavimų įgyvendinimą ir Informatikos skyriui nustatytų uždavinių bei pavestų funkcijų vykdymą;

2. pagal kompetenciją duoda nurodymus pavaldiems Informatikos skyriaus darbuotojams, nustato jiems užduotis ir įpareigojimus, kontroliuoja, kaip jie vykdomi, teikia pasiūlymus teismo kancleriui dėl Informatikos skyriaus personalo veiklos;

3. teikia pasiūlymus teismo kancleriui kompiuterinės technikos įsigijimo klausimais;  

4. koordinuoja ir įgyvendina informacinių technologijų diegimą, informacinių ryšių sistemų projektavimą ir plėtrą, duomenų bazių kūrimą ir tvarkymą;

5. užtikrina asmens duomenų teisinės apsaugos, kitos neskelbtinos informacijos saugumo priemonių įgyvendinimą, rūpinasi kompiuterių tinklų programine ir fizine apsauga;

6. apmoko naujus teismo darbuotojus, konsultuoja teisėjus ir teismo tarnautojus aparatinės ir programinės įrangos naudojimo ir priežiūros klausimais, supažindina su naudojamos programinės įrangos pakeitimais ir naujovėmis, naujomis kompiuterinėmis programomis;

7. periodiškai tikrina teismo aparatinę įrangą ir užtikrina jos tinkamumą dirbti;

8. prižiūri kompiuterių tinklą, jo sujungimą su internetu, rūpinasi tinklu perduodamos informacijos saugumu;

9. užtikrina programinės ir aparatinės įrangos funkcionavimą, reikiamą jos atnaujinimą;

10. vadovaudamasis Saugumo priežiūros tarnybos nustatytais reikalavimais rengia, įgyvendina ir kontroliuoja teismo automatizuotų duomenų apdorojimo (toliau – ADA) sistemų ir tinklų saugumo valdymo procedūras ir su jomis periodiškai supažindina ADA sistemų ir tinklų vartotojus;

11. vykdo ADA vartotojams suteiktų slaptažodžių ir (ar) vartotojų tapatybės nustatymo įrenginių administravimo kontrolę;

12 organizuoja įslaptintų kompiuterinės informacijos laikmenų administravimą bei fizinę tokių laikmenų apsaugą;

13. organizuoja tinklų informacijos kopijavimą ir atkūrimą;

14. praneša teismo kancleriui apie bet kokias teismo ADA sistemų ir tinklų apsaugos spragas, įvykusius pažeidimus ir imasi priemonių jiems pašalinti;            

15. atlieka Teismo interneto svetainės administravimo tvarkos apraše šiai pareigybei priskirtas funkcijas;

16. analizuoja turimos programinės įrangos galimybes, domisi naujausiais pasiekimais informacinių technologijų srityje ir teikia rekomendacijas dėl jų efektyvaus įgyvendinimo ar panaudojimo teismo darbe; rengia ir teikia teismo vidaus dokumentų projektus informacinių technologijų klausimais;

17. teismų informacinėje sistemoje „Liteko“ įveda sistemos vartotojų duomenis (išskyrus teisėjus), suteikia jiems prisijungimo vardus ir slaptažodžius; pakeičia sistemos slaptažodžius, jei vartotojas juos pamiršta; išregistruoja sistemos vartotojus, kai jie netenka teisės dirbti su sistema; užtikrina sistemos įrenginių (vietinio tinklo, kompiuterių, serverio ir kt.) veikimą, o esant sistemos sutrikimams juos pašalina arba kreipiasi į Nacionalinės teismų administracijos ar kitus specialistus; teikia pagalbą sistemos vartotojams; archyvuoja teismo duomenis; užtikrina STEKO duomenų atsarginių kopijų darymą ir saugojimą;

18. teismo pirmininko ar kanclerio pavedimu organizuoja aparatinės technikos ir ryšių priemonių pirkimus;

19. vykdo kitus teismo kanclerio su teismo veikla susijusius pavedimus, kad būtų pasiekti teismo strateginiai tikslai.

Vyriausiasis specialistas (informatikas)

VYRIAUSIASIS SPECIALISTAS (INFORMATIKAS)

 

Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotojui:

 

 1. turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį informacinių technologijų srities išsilavinimą;
 2. būti gerai susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais teismo veiklą, informacinių sistemų darbą bei apsaugą;
 3. išmanyti šiuolaikines informacines technologijas, kompiuterių tinklų veikimo principus ir jų apsaugos būdus, duomenų bazių funkcionavimo principus;
 4. išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir archyvavimo taisykles;
 5. sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;

 

Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos:

 

 1. užtikrina, kad teismo posėdžių salėse garso įrašymo ir konferencinio ryšio įranga būtų techniškai tvarkinga;
 2. įrašo į kompiuterinę laikmeną (vienkartinio įrašymo kompaktinį diską) į informacinę sistemą „Liteko“ perkeltą teismo posėdžio garso įrašą;
 3. prižiūri interneto ir intraneto ryšį, elektroninio pašto darbo parametrus;
 4. padeda Informatikos skyriaus vedėjui administruoti teismų informacinę sistemą „Liteko“;
 5. atlieka telefoninio tinklo administravimo darbus: prižiūri ir tvarko vietinį telefonų tinklą, yra atsakingas už naujų vietinių telefono numerių priskyrimą ir telefono aparatų prijungimą;
 6. vykdo kompiuterizuotų darbo vietų antivirusinę profilaktiką ir taiko prevencines priemones;
 7. pagal kompetenciją konsultuoja teisėjus ir teismo darbuotojus aparatinės ir programinės įrangos naudojimo ir priežiūros klausimais, supažindina su naudojamos programinės įrangos naujovėmis ir pakeitimais, naujomis kompiuterinėmis programomis;
 8. domisi naujausiais pasiekimais informacinių technologijų srityje bei teikia pasiūlymus dėl jų įgyvendinimo teisme;
 9. prižiūri apsaugines vaizdo stebėjimo kameras, diegia naujas kameras, saugo ir archyvuoja filmuotą medžiagą;

10.  užtikrinta nepertraukiamą kopijuoklių ir spausdintuvų darbą;

11.  pavaduoja Informatikos skyriaus vedėją jam laikinai nesant darbe (atostogų, komandiruotės, ligos ir kt. metu);      

12.  vykdo kitus teismo kanclerio pavedimus.

Finansų skyriaus vedėjas

FINANSŲ SKYRIAUS VEDĖJAS

 

Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam valstybės tarnautojui:

 

 1. - turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų studijų srities, ekonomikos krypties išsilavinimą;
 2. turėti ne mažesnę kaip trejų metų darbo patirtį biudžetinių įstaigų finansų ir buhalterinės apskaitos srityje;
 3. būti gerai susipažinęs su buhalterinę apskaitą, valstybės turto valdymą, naudojimą ir disponavimą juo, strateginį planavimą, ūkinę finansinę veiklą, darbo apmokėjimą, mokesčius, valstybinį socialinį draudimą reglamentuojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais, mokėti juos taikyti praktikoje;
 4. būti gerai susipažinęs su viešąjį administravimą, valstybės tarnybą ir darbo santykius reglamentuojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais;
 5. žinoti prekių, paslaugų ir darbų viešuosius pirkimus, inventorizacijos tvarką, tarnybinių komandiruočių išlaidų apmokėjimo biudžetinėse įstaigose taisykles;
 6. išmanyti raštvedybos taisykles, apskaitos dokumentų ir apskaitos registrų rengimo ir saugojimo taisykles;

 

Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo funkcijos:

 

koordinuoja ir organizuoja Finansų skyriaus darbą;

 1. organizuoja ir tvarko teismo buhalterinę apskaitą ir užtikrina finansinių ir ūkinių operacijų teisėtumą, valstybės lėšų naudojimą įstatymų nustatyta tvarka ir tinkamą dokumentų įforminimą;
 2. kontroliuoja, kad racionaliai ir taupiai būtų naudojami darbo, materialiniai ir finansiniai ištekliai;
 3. dalyvauja rengiant strateginius veiklos plano projektus ir strateginį veiklos planą, rengia sąmatų programų projektus, rengia išlaidų sąmatas ir atlieka jų tikslinimus;
 4. rengia ir laiku pateikia biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitas;
 5. rengia ir laiku pateikia finansinių ataskaitų rinkinius ir užtikrina, kad ataskaitiniai duomenys būtų teisingi;
 6. vykdo ūkinių operacijų išankstinę finansų kontrolę;
 7. teikia teismo pirmininkui pasiūlymus ir patarimus buhalterinės apskaitos politikos parinkimo, atsižvelgiant į konkrečias sąlygas ir apskaitos reikalavimus, klausimais;
 8. tvarko ir kontroliuoja atsiskaitymus su įmonėmis, įstaigomis ir organizacijomis už suteiktas paslaugas ir įsigytas prekes, registruoja ir tikrina gautas PVM sąskaitas faktūras ir sąskaitas faktūras;

10.  rengia mokėjimo paraiškas BAFVS programoje ir pateikia jas Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Valstybės iždo departamentui tiesiogiai naudodamasis VABMS kompiuterizuotos sistemos priemonėmis;

11.  tikrina, kad ūkinės operacijos būtų atliekamos neviršijant patvirtintų sąmatų ir gautų asignavimų;

12.  pasirašo banko ir kitus finansinius dokumentus;

13.  ruošia ir atlieka mokėjimo pavedimus per banką;

14.  užtikrina laiku priskaičiuotų mokesčių ir išmokamo darbo užmokesčio pervedimą į atitinkamas sąskaitas bankuose;

15.  sudaro ir laiku pateikia Valstybinei mokesčių inspekcijai mėnesines ir metines pajamų mokesčio nuo A ir B klasės pajamų deklaracijas;

16.  sudaro ir pateikia Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai mėnesines ataskaitas;

17.  kontroliuoja ketvirčio ir metinių ataskaitų pateikimą Statistikos departamentui prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai, Valstybinei mokesčių inspekcijai, Lietuvos Respublikos Seimo Audito komitetui ir kitoms institucijoms;

18.  kontroliuoja ir užtikrina, kad visos ūkinės ir finansinės operacijos laiku ir teisingai būtų atvaizduotos atitinkamuose apskaitos registruose ir naudojamose buhalterinės apskaitos programose;

19.  tinkamai sutvarko ir saugo buhalterinius dokumentus ir nustatyta tvarka perduoda juos į archyvą pagal patvirtintą dokumentacijos planą;

20.  užtikrina apskaitos duomenų saugumą ir konfidencialumą (išskyrus viešai skelbiamas finansines ataskaitas ir kitus duomenis);

21.  kontroliuoja vyresniojo specialisto (finansininko) darbą ir tinkamą apskaitos tvarkymą;

22.  nesant vyresniojo specialisto (finansininko), užtikrina jo svarbiausių funkcijų atlikimą;

23.  vykdo kitus teismo pirmininko ir teismo kanclerio pavedimus, susijusius su teismo funkcijų vykdymu.

 

Vyresnysis specialistas (finansininkas)

VYRESNYSIS SPECIALISTAS (FINANSININKAS)

Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam valstybės tarnautojui:

 1. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį viešojo sektoriaus buhalterinės apskaitos srityje, dirbant vadovaujantis VSAFAS ir ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį Lietuvos Respublikos teismuose;
 2. būti gerai susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, VSAFAS bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais biudžetinių įstaigų apskaitą;
 3. mokėti dirbti su buhalterinės apskaitos programomis STEKAS, BAFVS, mokėti naudotis Elektronine draudėjų aptarnavimo sistema (EDAS);
 4. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;

 

Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo funkcijos:

 1. tvarkyti buhalterinę apskaitą pagal Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymą ir kitus teisės aktus;
 2. vykdyti paskesniąją finansų kontrolę;
 3. tvarkyti EKA operacijų žurnalą;
 4. tvarkyti teismo kasą, užtikrinant teisingą kasos operacijų pirminių dokumentų įforminimą, teisingą ir skaidrų kasos operacijų atlikimą;
 5. vykdyti teisingą materialinių vertybių (ilgalaikio turto, atsargų, kuro ir ūkinio inventoriaus) apskaitą, apskaičiuoti ilgalaikio turto nusidėvėjimą ir sudaryti atitinkamus sąskaitų registrus;
 6. dalyvauti teismo materialinių vertybių inventorizacijoje;
 7. apskaičiuoti teismo darbuotojams darbo užmokestį ir jam prilygintas išmokas, nedarbingumo už pirmas dvi dienas pašalpas programoje STEKAS ir atlikti šių duomenų perkėlimą į programą BAFVS;
 8. apskaičiuoti mokėtinas sumas darbuotojams ir mokėtinus mokesčius, susijusius su darbo užmokesčiu, vykdyti išskaitymus iš darbuotojų darbo užmokesčio pagal vykdomuosius raštus ir kitus dokumentus programoje STEKAS bei atlikti šių duomenų perkėlimą į programą BAFVS;
 9. sudaryti ir pateikti Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai dokumentus apie darbuotojams išmokėtas nedarbingumo pašalpas ir pranešimus apie atleidžiamus darbuotojus bei jiems išmokamas sumas;

10.  esant būtinybei rengti ir pateikti Finansų ministerijos Iždo departamentui mokėjimo paraiškas pagal apmokėtinų išlaidų pagrindimo dokumentus – PVM sąskaitas faktūras, sutartis ir kitus mokėjimo dokumentus, naudojant VBAMS;

11.  vykdyti sukauptų sąnaudų apskaitą (nepanaudotų atostogų ir nuo jų priskaitomų darbdavio soc. draudimo įmokų apskaitą);

12.  rengti pažymas apie darbo užmokestį;

13.  pildyti statistines ataskaitas, pateikiamas Lietuvos statistikos departamentui;

14.  tikrinti avansines apyskaitas ir kontroliuoti jų pateikimą laiku;

15.  išrašyti ir pateikti sąskaitas-faktūras už teikiamas paslaugas;

16.  laiku ir teisingai atvaizduoti visas ūkines operacijas atitinkamuose buhalterinės apskaitos registruose programose LABBIS Apskaita III, STEKAS ir BAFVS;

17.  paruošti ir perduoti pagal dokumentacijos planą Finansų skyriaus bylas praėjus vieneriems kalendoriniams metams po bylų užbaigimo archyvui;

18.  pavaduoti vyriausiąjį specialistą, tvarkantį teismo buhalterinę apskaitą,  jo laikino nebuvimo (atostogų, komandiruotės, ligos ir k.t.) darbe metu;

19.  vykdyti kitus teismo pirmininko pavedimus.

 

 

 

 

 

 

Ūkio skyriaus vedėjas

ŪKIO SKYRIAUS VEDĖJAS

 

Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotojui

 

1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;

2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų vadovaujamojo darbo patirties;

3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, valstybės turto valdymą, naudojimą ir disponavimą juo, viešuosius pirkimus, dokumentų valdymą, darbo santykius, darbuotojų saugą ir sveikatą, priešgaisrinę saugą;

4. būti išklausęs priešgaisrinės saugos mokymo programą ir turėti nustatytos formos galiojantį tai patvirtinantį dokumentą;

5. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija;

6. turėti darbų saugos pažymėjimą; 

7. gerai mokėti valstybinę kalbą, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;

8. turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją;

9. gebėti planuoti, organizuoti savo ir pavaldaus personalo veiklą.

 

Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos

 

1. planuoja ir organizuoja Ūkio skyriaus veiklą, užtikrinančią Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų, teismo pirmininko ir teismo kanclerio įsakymų bei nurodymų, kitų teisės aktų reikalavimų įgyvendinimą ir Ūkio skyriui nustatytų uždavinių bei pavestų funkcijų vykdymą;

2. pagal savo kompetenciją duoda nurodymus pavaldiems Ūkio skyriaus darbuotojams, nustato jiems užduotis ir įpareigojimus, kontroliuoja, kaip jie vykdomi, teikia pasiūlymus teismo kancleriui dėl Ūkio skyriaus personalo veiklos ir darbo sąlygų gerinimo, karjeros, kvalifikacijos kėlimo, skatinimo bei nuobaudų skyrimo;

3. yra materialiai atsakingas už teismo inventorių ir kitas materialines vertybes, kurios nėra perduotos konkrečių darbuotojų atsakomybėn;

4. analizuoja teismui reikalingų prekių, paslaugų ir darbų poreikį, vadovaudamasis teisės aktų nustatyta tvarka inicijuoja ir organizuoja prekių, paslaugų ir darbų viešuosius pirkimus;

5. organizuoja teismo, turto apskaitą ir nurašymą, kontroliuoja turto saugojimą ir racionalų materialinių išteklių naudojimą teisme, teikia teismo kancleriui informaciją bei siūlymus dėl teismo materialiojo turto poreikio ir efektyvaus panaudojimo;

 6. organizuoja valstybei nuosavybės teise priklausančio teismo patikėjimo teise valdomo, naudojamo ir disponuojamo ar kitokiu teisėtu pagrindu valdomo ir (ar) naudojamo nekilnojamojo turto apskaitą, eksploataciją ir techninę apžiūrą, statybos, rekonstrukcijos ir remonto darbų vykdymą, kontroliuoja, kaip vykdoma ir prižiūrima pastatų eksploatacija;

 7. atsako už teismo pastato šilumos ūkį, priešgaisrinę saugą ir darbų saugą teisės aktų nustatyta tvarka;

 8. tvarko ir sandėliuoja inventorių bei medžiagas, išduoda kanceliarines ir kitas prekes teismo darbuotojams ir kontroliuoja jų naudojimą, aprūpina reikiamomis medžiagomis kopijavimo techniką ir spausdintuvus, ruošia turto nurašymo aktų projektus;

 9. paruošia ir perduoda pagal dokumentacijos planą teismo archyvui Ūkio skyriaus bylas praėjus vieniems kalendoriniams metams po bylų užbaigimo;

 10. vykdo kitus teismo pirmininko ir teismo kanclerio pavedimus bei teisės aktų nustatytas funkcijas, susijusias su Ūkio skyriaus veikla.

 

Archyvo vedėjas

ARCHYVO VEDĖJAS

 

Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotojui:

 

 1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
 2. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;
 3. turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją;

 

Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos:

 

 1. koordinuoja ir organizuoja archyvo darbą;
 2. organizuoja teismo teisminio proceso dokumentų ir bylų priėmimą į teismo archyvą ir jų saugojimą;
 3. užtikrina archyve esančių dokumentų teisingą naudojimą bei su archyve saugomais dokumentais susijusių fizinių ir juridinių asmenų duomenų apsaugą;
 4. įstatymo nustatyta tvarka organizuoja teismo archyvo žinioje esančių teismo procesinių dokumentų nuorašų bei kopijų parengimą ir išdavimą;
 5. dalyvauja teismo dokumentų ekspertų komisijos darbe;
 6. kontroliuoja dokumentacijos plano taikymą formuojant bylas;
 7. sudaro nuolat ir ilgai saugomų bylų apyrašus, laikino saugojimo bylų sąrašus, jų tęsinius ir naudodamasis Elektronine archyvo informacine sistema (toliau – EAIS) siunčia Vilniaus apskrities archyvui;
 8. nustatytais terminais perduoda į Vilniaus apskrities archyvą teismo nuolatinio saugojimo dokumetus;
 9. dalyvauja atliekant dokumentų vertės ekspertizę, sudaro naikinti atrinktų bylų (dokumentų) aktus ir naudodamasis EAIS siunčia derinti Vilniaus apskrities archyvui;

10.  dalyvauja sudarytų darbo grupių, kurių užduotys susijusios su pareigybės funkcijų vykdymu, darbe;

11.  pagal kompetenciją rengia tvarkomųjų, organizacinių ir kitų dokumentų projektus;

12.  pažymi „Liteko“ sistemoje, kad išduota archyvinė byla;

13.  rengia atsakymus į paklausimus dėl archyvinių bylų, pateikia prašomų bylų dokumentų kopijas;

14.  atsako už projektų, susijusių su archyvo darbu, įgyvendinimą;

15.  vykdo kitus teismo pirmininko pavaduotojo pavedimus, susijusius su archyvo veikla.

Archyvaras

ARCHYVARAS

 

Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotojui:

 

 1. turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą;
 2. būti susipažinęs su teisės aktais, reglamentuojančiais archyvo darbą, dokumentų valdymą, apskaitą, tvarkymą ir jų saugojimą;
 3. gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas;
 4. turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją;

 

Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos:

 

 1. pagal teismo dokumentacijos planą priima saugoti į archyvą bylas ir registracijos žurnalus ir patikrina, ar jie tinkamai suformuoti;
 2. tvarko priimtų į archyvą bylų ir kitų dokumentų apskaitą, išdavimą, paruošimą ilgalaikiam ir nuolatiniam saugojimui;
 3. užtikrina archyvo dokumentų saugojimą ir teisėtą naudojimą;
 4. ruošia archyve esančias bylas ir dokumentus naikinti;
 5. pildo susipažinimo su bylomis registrą, pateikia bylą susipažinti;
 6. atlieka archyve esančių bylų ir procesinių dokumentų paiešką „Liteko“ sistemoje;
 7. pateikia reikalaujamas archyvines bylas teisėjams, užregistruoja jas į atiduodamų bylų apskaitos žurnalą ir į „Liteko“ sistemą;
 8. nuolat veda reikiamą informaciją į „Liteko“ sistemą;
 9. kontroliuoja saugomų dokumentų ir bylų būklę;

10.  vykdo kitus archyvo vedėjo pavedimus, susijusius su archyvo veikla.

 

 

 

Specialistas (ūkio skyriaus)

ŪKIO SKYRIAUS SPECIALISTAS

 

Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotojui

 

1. turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį arba iki 1995 m. įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą;

2. išmanyti priešgaisrinės saugos, saugumo technikos taisyklių, dirbant su elektros prietaisais, įrankiais ir instrumentais, reikalavimus;

3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais teisės aktais tiek, kiek tai susiję su atliekamomis funkcijomis;

4. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija;

5. būti pareigingas, kruopštus, darbštus, gebėti bendrauti.

 

Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos

 

1. prižiūri teismo pastato santechniką;

2. periodiškai surenka teismo dokumentų juodraščius, projektus ar kitus sugadintus ar nereikalingus dokumentus, kuriuose gali būti asmenis identifikuojančios informacijos, ir organizuoja jų sunaikinimą;

3. dalyvauja organizuojant pastato ir jame esančių patalpų kapitalinį ir einamąjį remontą, vykdo jo techninę priežiūrą, kontroliuoja darbų kokybę; rengia pastato apžiūros aktus;

4. kontroliuoja tarnybinių automobilių naudojimą, techninę būklę, organizuoja jų remontą bei techninę priežiūrą, kontroliuoja teisėtą ir ekonomišką kuro naudojimą;

5. kiekvieną mėnesį nurašo teismo ir teismo nuomojamų patalpų (kavinės) elektros ir vandens skaitiklių rodmenis ir juos perduoda Finansų skyriui;

6. aprūpina popieriumi daugiafunkcinius kopijavimo aparatus;

7. vykdo kitus Ūkio skyriaus vedėjo pavedimus, susijusius su teismo veikla.

Vertėjas

VERTĖJAS

 

Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotojui:

 

 1. puikiai mokėti rusų kalbą, išmanyti teisės terminiją;
 2. turėti gerus nuoseklaus vertimo žodžiu iš rusų kalbos į lietuvių kalbą ir atvirkščiai įgūdžius;
 3. turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją;
 4. išmanyti dokumentų rengimo taisykles;
 5. sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;

 

Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos:

 

 1. teismo posėdyje žodžiu verčia dalyvaujančių byloje asmenų, nemokančių lietuvių kalbos, paaiškinimus, parodymus, pareiškimus iš rusų kalbos į lietuvių kalbą, o asmenims, nemokantiems valstybinės kalbos, – paaiškinimų, parodymų, pareiškimų, balsu perskaitomų dokumentų turinį, procesinių veiksmų esmę, taip pat kolegijos pirmininko, teisėjo patvarkymus, teismo nutartis, nutarimus ir sprendimus į rusų kalbą;
 2. raštu verčia teismui rusų kalba pateiktus dokumentus ir kitus rašytinius įrodymus į lietuvių kalbą, taip pat verčia teismo dokumentus, kurie pagal įstatymą proceso dalyviams įteikiami išversti į rusų kalbą;
 3. daro bylos medžiagos, procesinių dokumentų kopijas laikydamasis teisme nustatytos tvarkos;
 4. administracinėse bylose dokumentus susiūna chronologine tvarka: pirmasis dokumentas – teisme gautas anksčiausiai, paskutinis – vėliausiai;
 5. esant poreikiui, skaitmenina dokumentus, dokumento skaitmeninę kopiją įkelia į informacinę sistemą „Liteko“ ir prideda prie elektroninės teismo bylos kortelės bei patvirtina saugiu kvalifikuotu elektroniniu parašu;

Techninins operatorius

TECHNINIS OPERATORIUS

 

 

Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotojui:

 1. turėti aukštąjį neuniversitetinį, aukštesnįjį, specialųjį vidurinį ar vidurinį išsilavinimą;
 2. gebėti taikyti teisės aktus, reglamentuojančius procesinius teismų veiklos klausimus, ir kitus teisės aktus, būtinus funkcijoms vykdyti;
 3. turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją;
 4. sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;

 

Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos:

 1. paruošia teismo sprendimo (nutarties, nutarimo) versiją viešai skelbti ir įkelia ją į teismų informacinę sistemą LITEKO per 5 dienas nuo teismo sprendimo (nutarties, nutarimo) įsiteisėjimo dienos (apeliacine tvarka išnagrinėtose bylose – per 5 dienas nuo bylos grąžinimo Vilniaus apygardos administraciniam teismui);
 2. paruoštoje viešai skelbti procesinio sprendimo versijoje, po procesinio sprendimo kategorijos numerio (-ių) įrašo skliausteliuose raidę ,,(S)“. Šią procesinio sprendimo versiją įkelia į teismų informacinę sistemą LITEKO, kaip ,,nuasmenintą“ procesinio sprendimo versiją;
 3. atsako už asmens duomenų apsaugą viešai skelbiant teismo sprendimus (nutartis, nutarimus);

 

Ekspeditorius

TEISMO EKSPEDITORIUS

 

Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam  darbuotojui:

 1. Turėti ne žemesnį nei vidurinį išsilavinimą.
 2. Turėti leidimą dirbti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai“.
 3. Gerai mokėti valstybinę kalbą
 4. Mokėti naudotis šiuolaikinėmis komunikacijos, informacijos paieškos, perdavimo priemonėmis, kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją.
 5. Savarankiškai planuoti veiklą.

 

Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos:

 1. Priimti išsiunčiamus įslaptintus dokumentus, gaminius ir kitus objektus ir patikrinti, ar jie teisingai įrašyti į Siuntų su įslaptintais dokumentais įteikimo žurnalą.

9.  Užtikrinti asmens duomenų apsaugą remiantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir kitais teisės aktų reikalavimais.

10. Teismo pirmininko pavedimu pavaduoti laikinai nesančius darbuotojus.

11. Vykdyti kitus teismo pirmininko pavedimus.

 

 

Vairuotojas

TEISMO VAIRUOTOJAS

 

 

Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotojui:

 1. turėti aukštąjį neuniversitetinį, aukštesnįjį, specialųjį vidurinį ar vidurinį išsilavinimą;
 2. mokėti Lietuvos Respublikos kelių eismo taisykles ir griežtai jų laikytis;
 3. žinoti, kaip elgtis įvykus avarijai;
 4. žinoti institucijų, įmonių adresus ir kaip iki jų nuvažiuoti;
 5. išmanyti vairuotojo etiką ir vairavimo kultūrą;
 6. turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją;

 

Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos:

 1. vykdo teisėjų ir teismo darbuotojų suderintus su teismo pirmininku, teismo pirmininko pavaduotoju ar teismo kancleriu nurodymus nuvežti juos tarnybos reikalais į nurodytą vietą;
 2. laiku informuoja ūkio skyriaus vedėją apie gedimus, turinčius įtakos eismo saugumui, užtikrina automobilių švarą prieš išvykstant į kelionę ir parvykus;
 3. nustatytu periodiškumu  paruošia automobilį techninei apžiūrai;
 4. užpildo kelionės lapus ir mėnesio gale gražina darbuotojui, atsakingam už automobilių naudojimą;
 5. atlieka automobilių kasdienę priežiūrą ir periodinę techninę priežiūrą;
 6. rūpinasi, kad automobiliai būtų saugomi tam skirtoje vietoje;
 7. visiškos materialinės atsakomybės sutarties pagrindu ir įstatymų nustatyta tvarka atsako už jam patikėtą transporto priemonę;

 

 

Kurjeris

TEISMO KURJERIS

 

Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam  darbuotojui:

 1. Turėti ne žemesnį nei vidurinį išsilavinimą;

2.  Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais teisės aktais tiek, kiek tai susiję su atliekamomis funkcijomis.

 1. Gerai mokėti valstybinę kalbą.
 2. Mokėti naudotis šiuolaikinėmis komunikacijos, informacijos paieškos, perdavimo priemonėmis, kaupti sisteminti ir apibendrinti informaciją.
 3. Savarankiškai planuoti veiklą.

 

Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos: 

1.  Saugiai ir laiku nugabenti teismo korespondenciją adresams bei tinkamai ją įteikti, o adresatų korespondenciją – teismui.

3.  Užtikrinti asmens duomenų saugą remiantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir kitais teisės aktų reikalavimais.

4.  Atlikti kitas funkcijas, susijusias su einamomis pareigomis.

5.  Teismo pirmininko, raštinės vedėjo pavedimu pavaduoti laikinai nesančius darbuotojus.

6.  Vykdyti kitus teismo pirmininko, raštinės vedėjo pavedimus.

 

Budėtojas

BUDĖTOJAS

 

Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotojui

 

1. išmanyti saugos darbe ir priešgaisrinės saugos ir apsaugos reikalavimus;

2. sugebėti prižiūrėti vandens drenavimo sistemos įrenginius;

3. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija;

4. savarankiškai organizuoti darbą, kruopščiai, tvarkingai ir sąžiningai atlikti tiesiogines pareigas.

 

Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos:

 

1. patikrina patalpų sandarumą ir užrakina išėjimų iš pastato duris;

2. darbuotojus, pasilikusius dirbti viršvalandžius, ir valytojus išleidžia iš teismo patalpų pro budėtojo postą ir budėtojo žurnale pažymi jų išvykimo iš teismo patalpų laiką;

3. iš teismo pastato išėjus darbuotojams, įjungia pastato apsaugos sistemą ir seka jos darbą iki pastato perdavimo pagal grafiką budinčiam darbuotojui (darbo dieną – komendantui);

4. prižiūri gruntinio vandens drenavimo sistemos įrenginių darbą ir avarinės situacijos atveju nedelsdamas pašalina smulkius gedimus, nesant galimybės pašalinti – kviečia gedimų pašalinimo specialistus;

5. vykdo kitus Ūkio skyriaus vedėjo pavedimus, susijusius su teismo veikla.

Valytojas

TEISMO VALYTOJAS

Specialieji reikalavimai šias pareigas einančiam darbuotojui:

 1. turėti vidurinį išsilavinimą;
 2. žinoti teismo patalpų išsidėstymą ir darbą jose;
 3. sugebėti atlikti fizinio pasiruošimo reikalaujantį darbą;

 

Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos:

 1. kiekvieną dieną šluoja ir plauna kabinetus, koridorius ir kitas jam priskirtas teismo patalpas;
 2. išsiurbia dulkių siurbliu ne rečiau kaip kartą per savaitę minkštus baldus, kilimus ir kilimines dangas;
 3. ne rečiau kaip kas dvi dienas valo nuo baldų ir palangių dulkes, pašalina voratinklius;
 4. užtikrina švarą tualetuose;
 5. kiekvieną dieną išneša iš teismo pastato šiukšles į konteinerius;
 6. ne rečiau kaip du kartus per metus plauna langus;

 

Komendantas

KOMENDANTAS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM
DARBUOTOJUI:

1. turėti vidurinį išsilavinimą;

2.žinoti priešgaisrinės saugos, darbo saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimus dirbant su elektros prietaisais, įrankiais ir instrumentais, darbo įrenginių naudojimo nuostatus;

3.žinoti apsaugos ir gaisrinės saugos sistemų veikimo principus ir sugebėti jas naudoti;

4.sugebėti prižiūrėti vandens drenavimo sistemos įrenginius;

5. žinoti teismo patalpų išsidėstymą ir išėjimus iš jų, darbo tvarką patalpose;

6. žinoti vidaus darbo tvarkos taisyklių reikalavimus;

7. žinoti ir išmanyti vandens įrenginių sistemos tipinius gedimus, santechninių sistemų blokavimo tvarką;

8. būti pareigingas, kruopštus, darbštus, gebėti bendrauti.

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS:

1. organizuoja ir atlieka teismo fizinę apsaugą bei palaiko viešąją tvarką teisme darbo dienos metu, iškilus pavojui dėl darbuotojų saugumo, iškviečia policijos pareigūnus;

2. pagal kompetenciją atsako į interesantų klausimus;

3. prižiūri teismo patalpas ir teismui priskirtą teritoriją bei informuoja ūkio skyriaus vedėją apie pastebėtus trūkumus ar gedimus;

4. prižiūri gruntinio vandens drenavimo sistemos įrenginių darbą ir avarinės situacijos atveju nedelsiant pašalina gedimus, nesant galimybės pašalinti, kviečia gedimų pašalinimo specialistus;

5. atlieka smulkaus teismo patalpose esančio inventoriaus remontą ir jį prižiūri;

6.vykdo ūkio skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio su teismo veikla susijusius pavedimus, kad būtų pasiekti teismo strateginiai tikslai.

Stalius-elektrikas

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI:

 

 1. Turėti vidurinį, aukštesnįjį arba iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą.

 2. Turėti energetikos darbuotojo pažymėjimą (kategorija VK).

 3. Gerai žinoti elektros įrenginių įrengimo taisykles, priešgaisrinės ir darbo saugos reikalavimus.

 4. Išmanyti apie elektros instaliaciją, žinoti elektros įrenginių ir elektros tinklų schemas.

 5. Būti pareigingas, darbštus ir kruopštus.

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS:

 

 1. Tikrina, ar tvarkingi elektros įrenginių, elektros prietaisų prijungimo prie srovės šaltinių kabeliai (laidai), kištukinės jungtys, elektros lizdai, jungikliai, ar patikimai įžeminti elektros įrenginiai, ar nekaista kontaktai pagrindiniuose skirstiklių skyduose.

 2. Sutrikus elektros įrenginių, prietaisų, tinklų darbo režimui arba įvykus avarijai, savarankiškai ir nedelsdamas imasi priemonių tinkamai būklei atstatyti, o jeigu to padaryti savo jėgomis neįmanoma, praneša teismo kancleriui ir Ūkio skyriaus vedėjui.

 3. Atlieka smulkų baldų remontą, sumontuoja naujus baldus, keičia ir remontuoja durų spynas, atlieka kitus staliaus darbus.

 4. Periodiškai tikrina prižiūrimų elektros įrenginių, pastatų, patalpų, elektros tiekimo komunikacijų būklę.

 5. Pašalina defektus bei pažeidimus elektros įrengimuose, prietaisuose su paprastomis įjungimo schemomis.

 6. Atlieka atskirus elektros įrengimų ir prietaisų remonto darbus, remontuoja elektros apšvietimo sistemas, keičia perdegusias lemputes, šviestuvus, sugedusius jungiklius ir jungtis.

 7. Patikrina po remonto elektros prietaisų ir aparatūros jungčių būklę.

 8. Vykdo kitus pavedimus, susijusius su tiesioginėmis funkcijomis.

TEISMO DARBO

LAIKAS:
 I-IV   8.00 -17.00
 V       8.00-15.45

DOKUMENTŲ PRIĖMIMAS:

 I-IV   7.30-17.00
 V       7.30-15.45

SUSIPAŽINIMAS SU BYLOMIS:

I-IV   8.00-17.00

V       8.00-15.45

PIETŲ PERTRAUKA: 

12.00-12.45

KONTAKTAI

Žygimantų g. 2

01102 Vilnius
tel. (8 5) 264 8703
faks. (8 5) 264 8701
vilniaus.administracinis@teismas.lt

Duomenys kaupiami

ir saugomi Juridinių asmenų

registre, kodas 188733964

BENDRAS RAŠTINĖS SKYRIAUS

tel. (8 5) 264 8703

KONTAKTAI ŽINIASKLAIDAI:

tel. (8 5) 264 1270, mob. tel.: +370 698 16 692, 

+370 612 49 869 

el. p. sigita.baltaduone@teismas.lt

Naujienų prenumerata

 

Teismų pranešimai

Tvarkaraščių paieška

Sprendimų paieška

NTA

Teismų sistemos intranetas

 
Viso apsilankė:4270915Šiandien:2698Dabar naršo:28